ΙΚΑ. Ασφαλιστικός Οδηγός του Εργοδότη

EΡΓΟΔΟΤΕΣ
Ως Εργοδότες από το Νόμο χαρακτηρίζονται τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για λογαριασμό των οποίων προσφέρουν την εργασία ή υπηρεσία τους τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα (άρθρο 8 παρ. 5 του Αναγκαστικού Νόμου 1846/51).

Ο εργοδότης είναι ένας από τους τρεις συντελεστές της ασφάλισης.

Oι άλλοι δύο είναι: ο Ασφαλιστικός Οργανισμός και ο ασφαλισμένος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
1.ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
α) Υποχρέωση απογραφής του εργοδότη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Υποχρέωση υποβολής και τήρησης Εντύπων Ε3 και Ε4
γ) Κατάργηση του Ε.Β.Κ.Ν.Π. – Χρόνος Διατήρησής του
δ) Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη
ε) Υποχρέωση υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)
στ) Χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών (απόδειξη πληρωμής)
ζ) Αναγγελία αποχώρησης μισθωτών στον Ο.Α.Ε.Δ.
η) Απογραφή ασφαλισμένων
θ) Παρακράτηση και Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών
Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές
Επιδότηση εργατικής εισφοράς
ι) Παράδοση των Αποσπασμάτων Ατομικών Λογαριασμών Ασφάλισης.
κ) Τήρηση αντιγράφου της Α.Π.Δ.
κα) Εφαρμογή συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων
κβ) Αποπληρωμή από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους εργοδότες Προγραμμάτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης εργαζομένων (Λ.Α.Ε.Κ. – 0,45%)
ΕΡΓΟΣΗΜΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Γενικές Αρχές
Υπόχρεος Εργοδότης
Απογραφή έργου στο Μητρώο Εργοδοτών
Δήλωση μεταβολής στοιχείων Οικοδομοτεχνικού Έργου
Υποβολή ΑΠΔ
Καταβολή εισφορών
Τρόπος υπολογισμού εισφορών
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
α) Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε)
β) Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Τέλους (Π.Ε.Π.Τ)
γ) Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε)
δ) Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.)
ε) Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου (Π.Ε.Α.Π.)
στ) Ποινική Δίωξη
ζ) Αστικές και προσωπικές συνέπειες
η) Διευκολύνσεις εφάπαξ εξόφλησης ή τμηματικής καταβολής των οφειλών
Εντασσόμενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία Κύριας Ασφάλισης και Αυτοτελείς Κλάδοι
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ασφαλιστικός Οδηγός του Εργοδότη