ΙΚΑ. Διαχείριση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Με τις διατάξεις των άρ. 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α’ του Μέρους Β’ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ τ.Α’ αρ.94/14-08-2015) διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3869/2010 όπως ισχύει συμπεριλαμβάνοντας στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων τις βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης