Ηλεκτρονικά η αίτηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Ηλεκτρονικά η αίτηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής

 

Αριθμ. οικ.7393/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1251/31.03.2021
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις παρ. 1-5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

2. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσης, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η επαλήθευση και ταυτοποίηση του αιτούντος πραγματοποιείται με την καταχώρηση αριθμού κινητού τηλεφώνου για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης που απαιτείται για την εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 των άρθρων 8 και 27 του ν. 4251/2014, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η σχετική εξουσιοδότηση, μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά.

3. Οι ανωτέρω αιτήσεις, κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους, συνοδεύονται από το απαιτούμενο αποδεικτικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπου αυτό απαιτείται, το οποίο ο αιτών, μεταφορτώνει ηλεκτρονικά και καταχωρεί τον εικοσαψήφιο σχετικό κωδικό πληρωμής.

4. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, συμπληρώνει όλα τα πεδία που αφορούν στα ατομικά/ δημογραφικά στοιχεία του αιτούντος, στα στοιχεία του ταξιδιωτικού του εγγράφου, καθώς και στα στοιχεία διαμονής.

5. Οι ανωτέρω αιτήσεις κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την υπ’ αρ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β’ 1528), τα οποία μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά.

6. Η ηλεκτρονική αίτηση από τον πολίτη τρίτης χώρας ή τον πληρεξούσιό του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ως προς το περιεχόμενο και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των γενικών διατάξεων περί της υποβολής ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ενώπιον της διοίκησης. Εφόσον επιβεβαιώνονται από τον αιτούντα τα καταχωρημένα στοιχεία, πραγματοποιείται η οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία λογίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτής μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης χορηγείται, ηλεκτρονικά, αποδεικτικό υποβολής αίτησης.

7. Η αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, εκδίδει, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 απόδειξη παραλαβής αιτήματος.

 
 

8. Η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο αιτών καλείται από την αρμόδια υπηρεσία να τα υποβάλει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εντός δύο μηνών, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4251/2014.

9. Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητήσει την απο-στολή των επιμέρους δικαιολογητικών και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε φυσική μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4251/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. Τα ως άνω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με αποδεικτικό επίδοσης.

10. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης ορίζεται η 15 Απριλίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά: