Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Η εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση μέσω του govgr

Αριθμ. 73160/Δ6 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2260/12.06.2020
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Ο θεσμός των Προτύπων και Πειραματικών Σχολεί-ων έχει εισαχθεί στο Κεφάλαιο Β’ (άρθρα 10 έως και 23) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111). Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις οριζόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες για την εισαγωγή τους σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, οι γονείς/ κηδεμόνες υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, όπως προβλέπεται από την παρ. 9 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου.

2. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, «Σύστημα αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.», έχει αναπτυχθεί με ιδίους πόρους από την Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, φιλοξενείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στους διακομιστές του και υλοποιείται από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π. Η συλλογή των αιτήσεων πραγματοποιείται από το σύστημα του προηγούμενου εδαφίου μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην οποία οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας. 3. Στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία εμπλέκονται:

α) οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα συγκεκριμένου τύπου σχολεία και

β) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία είναι ελεύθερο ως προς την πρόσβαση και δεν απαιτεί αυθεντικοποίηση. Οι γονείς/κηδεμόνες εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και συμπληρώνουν τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, στοιχεία. Στην ηλεκτρονική φόρμα αναφέρεται ευδιακρίτως ότι με την υποβολή ο/η γονέας/κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.

Με την υποβολή της αίτησης, ο/η γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, αποδεικτικό υποβολής της αίτησης το οποίο περιλαμβάνει:

α) Κωδικό αίτησης
β) Κλειδί αίτησης

Με τα δύο αυτά αναγνωριστικά, ο/η γονέας/κηδεμόνας έχει πρόσβαση στα στοιχεία της αίτησης που υπέβαλε σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιπλέον, οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων έχουν πρόσβαση στο σύστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης που διαθέτουν στην Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία χωρίς αυθεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων, καθώς και η πρόσβαση στο σύστημα των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων με τη χρήση των στοιχείων σύνδεσης που διαθέτουν στην Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος, ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για το σχολικό έτος 2020-2021. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν για τα σχολικά έτη 2021-2022 και επόμενα, η αυθεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, θα πραγματοποιείται κατά την είσοδό τους στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες

Οι γονείς/κηδεμόνες, εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Στην ηλεκτρονική φόρμα ο/η γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία Μαθητή/Μαθήτριας:
α. Επώνυμο
β. Όνομα
γ. Πατρώνυμο
δ. Μητρώνυμο
ε. Φύλο
στ. Ημερομηνία γέννησης
ζ. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Στοιχεία Γονέα/Κηδεμόνα:
α. Επώνυμο
β. Όνομα
γ. Ιδιότητα/σχέση με τον μαθητή/τρια
δ. Πατρώνυμο (προαιρετικά)

Στοιχεία Επικοινωνίας:
α. Οδός και αριθμός
β. Πόλη
γ. Ταχυδρομικός κώδικας
δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ε. Σταθερό τηλέφωνο
στ. Κινητό τηλέφωνο

Επιλογή Σχολείων
α. Πρότυπο Σχολείο προτίμησης
β. Πειραματικό Σχολείο προτίμησης

Ο/Η γονέας/κηδεμόνας δύναται να δηλώσει μέχρι ένα Πρότυπο Σχολείο ή/και μέχρι ένα Πειραματικό Σχολείο.

Σε περίπτωση που δηλώσει Πειραματικό Σχολείο, τότε έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και τα εξής στοιχεία:

α. Ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος.
β. Ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων.
γ. Εάν ο/η γονέας/κηδεμόνας υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο.

Κατά την υποβολή της δήλωσης ο/η γονέας/κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και η δήλωσή του/της αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Μετά την υποβολή της αίτησης ο/η γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, αποδεικτικό υποβολής που φέρει τον κωδικό της αίτησης και το κλειδί της αίτησης.

Άρθρο 4
Διόρθωση αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο/η γονέας/κηδεμόνας έχει πρόσβαση στα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης κάνοντας χρήση του κωδικού και του κλειδιού που έλαβε κατά την υποβολή. Συγκεκριμένα εισέρχεται εκ νέου στην φόρμα υποβολής, εισάγει τα δύο αναγνωριστικά και το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία της αίτησης. Ο/Η γονέας/κηδεμόνας έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει και να υποβάλει εκ νέου την αίτηση για την εισαγωγή του/της μαθητή/τριας έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Με τη νέα υποβολή ο/η γονέας/ κηδεμόνας λαμβάνει εκ νέου αποδεικτικό υποβολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Άρθρο 5
Διαχείριση αιτήσεων από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων εισέρχονται στο σύστημα με τους προσωπικούς λογαριασμούς που διαθέτουν στην Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Για τις αιτήσεις που αφορούν τη Σχολική τους Μονάδα έχουν δικαίωμα να τροποποιούν στοιχεία των αιτήσεων, κατόπιν αιτήματος των γονέων/κηδεμόνων, με εξαίρεση τα εξής:

α. Ημερομηνία γέννησης μαθητή/τριας
β. ΑΜΚΑ μαθητή/τριας
γ. Πρότυπο σχολείο προτίμησης
δ. Πειραματικό σχολείο προτίμησης

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν για κάθε αίτηση:

α. τη μη συμμετοχή του μαθητή/τριας στη διαδικασία, λόγω ανάκλησης της αίτησης,
β. αν ο/η υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία των φυσικώς αδυνάτων, κατόπιν κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν συγκεντρωτικά στοιχεία των αιτήσεων.

Άρθρο 6
Εξαγωγή και χρήση δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται έχουν οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και ο/η διαχειριστής/στρια του συστήματος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ήτοι ο/η Προϊστάμενος/μένη του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π.. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ο/η διαχειριστής/ στρια εξάγει τα στοιχεία των υποβληθεισών αιτήσεων και τα διαβιβάζει στη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή την Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), κατά περίπτωση, και στα οικεία Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) ή τους Διευθυντές ή Προϊσταμένους στην περίπτωση μη συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο διαβίβασης των στοιχείων, των σχολείων κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες επιλογής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και τις κατ’ εξουσιοδότηση του αρθ. 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και δεν διατίθενται για καμία άλλη χρήση.

Άρθρο 7
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και των εξετάσεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., διαβιβάζονται στον/στην διαχειριστή/στρια και εισάγονται στο σύστημα από τον διαχειριστή/στρια του συστήματος. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μετά το πέρας της διαδικασίας, οι γονείς/κηδεμόνες να εισέρχονται στο σύστημα και να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα που αφορά την αίτησή τους με χρήση του κωδικού και του κλειδιού της αίτησης.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως