Ηλεκτρονικά τα απολυτήρια και οι τίτλοι σπουδών Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ

Ηλεκτρονικά τα απολυτήρια και οι τίτλοι σπουδών Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ

Έκδοση ψηφιακών βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων απολυτηρίων

 

Τη δυνατότητα να εκδίδουν ψηφιακά το απολυτήριο ή το πτυχίο τους έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίων, Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων από το σχολικό έτος 2016-2017 και εξής, καθώς από τη Δευτέρα 7.6.2021 είναι διαθέσιμες οι σχετικές υπηρεσίες στο gov.gr

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνολικής ψηφιακής αναβάθμισης της εκπαίδευσης, η έκδοση ψηφιακών βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων απολυτηρίων Γυμνασίων και Λυκείων και πτυχίων Επαγγελματικών Λυκείων είναι πλέον εφικτή εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα.

 

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο gov.gr, στην κατηγορία «Εκπαίδευση / Αποφοίτηση από το σχολείο»

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/apophoitese-apo-skholeio

 

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται κωδικοί Taxisnet, ενώ για όσο διάστημα ο απόφοιτος είναι ανήλικος, οι τίτλοι εκδίδονται με ενέργειες των κηδεμόνων.

Το απόσπασμα του τίτλου που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα, αποθηκεύεται στην θυρίδα του πολίτη (https://my.gov.gr/) και μπορεί είτε να σταλεί ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, είτε να τυπωθεί και να κατατεθεί.

  

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ), με τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εντάσσεται στην ευρύτερη συνεργασία των δύο Υπουργείων για την ψηφιοποίηση διαδικασιών στην εκπαίδευση, με σκοπό την απλούστευσή τους.

Όπως και στις διαδικασίες που έχουν προηγηθεί (ηλεκτρονικές εγγραφές στα νηπιαγωγεία και την ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς), στόχος είναι η μείωση τόσο του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη, όσο και των διοικητικών βαρών για τις υπηρεσίες

 

Αριθμ. 65320/ΓΔ4 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2432/07.06.2021
Έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθμ ιας Εκπαίδευσης και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αυτών, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έκδοση και χορήγηση απολυτηρίων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χρήση Τ.Π.Ε.

1. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και για κάθε επόμενο, απολυτήριοι τίτλοι, αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών και έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να εκδίδονται και μηχανογραφικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) «my school» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά έγγραφα ή να ψηφιοποιείται και να αναρτάται το περιεχόμενό τους ή στοιχεία του, στο σύστημα αυτό. Ρητά ανατίθεται δια της παρούσας η διαχείριση και λειτουργία του Π.Σ. «myschool» στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.) κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019.
2. Τα ανωτέρω έγγραφα δύνανται να εκδίδονται και να χορηγούνται, επίσης: α) είτε ως πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, β) είτε ως ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, γ) είτε ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, εφόσον προέρχονται από φορέα του δημόσιου τομέα, ή ως ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 15 του ν. 4727/2020, εφόσον προέρχονται από ιδιωτική σχολική μονάδα.
3. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο ανωτέρω Π.Σ. εκδίδονται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα του περιεχομένου των εγγράφων των παρ. 1 και 2, τα οποία βεβαιώνουν την κτήση των αντίστοιχων τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εμπεριέχουν επιμέρους στοιχεία αυτών. Η ακρίβεια των στοιχείων των εν λόγω βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο ανωτέρω Π.Σ., βεβαιώνεται είτε από τους φορείς του δημόσιου τομέα, που είναι αρμόδιοι για την έκδοση, χορήγηση ή ψηφιοποίηση των εγγράφων των παρ. 1 και 2, είτε από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Άρθρο 2
Έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

1. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης αιτείται την έκδοση των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 1, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).
2. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης εισέρχεται στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.
3. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά ή τα αποσπάσματα που εκδίδονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4. Αρμόδιος φορέας για τη βεβαίωση της ακρίβειας της αποτύπωσης της ως άνω εξαγωγής των δεδομένων στο μορφότυπο ηλεκτρονικού εγγράφου που δημιουργείται και χορηγείται στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστη, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Τα έγγραφα της παρ. 1 αναρτώνται και τηρούνται στη θυρίδα του φυσικού προσώπου – χρήστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 5620/26.2.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849).
6. Η επαλήθευση του περιεχομένου των εγγράφων της παρ. 1 από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.
7. Οι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται, με βάση τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, να επαληθεύουν την εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται στα εκδοθέντα, σύμφωνα με την παρ. 1, έγγραφα.
8. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αίτησης έκδοσης εγγράφων σύμφωνα με το παρόν, τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού προσώπου – χρήστη στο Π.Σ. «myschool» δεν επαληθευθούν, το τελευταίο επικοινωνεί με τη σχολική μονάδα αποφοίτησης.
9. Για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για την έκδοση των εγγράφων της παρ. 1 του παρόντος, η ηλεκτρονική εφαρμογή διασυνδέεται, με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας, με το Π.Σ. «myschool» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 και 84 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο αποσπασμάτων

1. Τα αποσπάσματα των εγγράφων του άρθρου 1 της παρούσας ως προς τον τύπο φέρουν: το εθνόσημο, την ονομασία του φορέα έκδοσης, την ονομασία του φορέα που βεβαιώνει το ακριβές των δεδομένων – στοιχείων, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τα αποσπάσματα των εγγράφων του άρθρου 1 της παρούσας ως προς το περιεχόμενο εμπεριέχουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, έτος γέννησης του/ της μαθητή/τριας, σχολικό έτος παρακολούθησης, τάξη, όνομα σχολικής μονάδας (που εξέδωσε την πράξη απόλυσης), ονομασία ομάδας προσανατολισμού για το Γενικό Λύκειο ή ειδικότητας του τομέα για το Επαγγελματικό Λύκειο, αριθμό και ημερομηνία Πράξης απόλυσης και τον Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου/Γενικό Μέσο Όρο ή τον Μέσο Όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας (Πτυχίο).
3. Στην παρούσα προσαρτώνται και αποτελούν ανα-πόσπαστο τμήμα αυτής τέσσερα (4) παραρτήματα (i, ii, iii, iv) με πρότυπους μορφότυπους ηλεκτρονικών εγγράφων για τα αποσπάσματα απολυτηρίων τίτλων Γυμνασίου, Λυκείου, Πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου και απολυτηρίου τίτλου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

Άρθρο 4
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ-δόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.), ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., και σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 41 του ν. 4777/2021, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, του τελευταίου ως υπεύθυνου επεξεργασίας και αποκλειστικά υπεύθυνου για τις διαδικασίες φοίτησης και την ακρίβεια των στοιχείων και δεδομένων που υπάρχουν στo Π.Σ. «myschool», δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 41 του ν. 4777/2021, αποκλειστικά για τον σκοπό της έκδοσης των αιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 2, εγγράφων.
3. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδό-σεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.), ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.

Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής

Η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 2 εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως