Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 62/2014 – ΦΕΚ Α 105 – 29.04.2014

Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 4205/2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» (Α΄242).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2) Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153).
3) Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄194).
4) Την υπ’ αριθμ. Υ301/25.6.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (Β΄1594).
5) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
6) Την υπ’ αριθμ. 1/2014 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός επιτηρούμενων οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία κ.λπ.).
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΤΑΧΔΙΚ, ΚΑΕ 0439.
8) Την υπ’ αριθμ. 72/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια χρησιμοποιούνται συστήματα που ανιχνεύουν τη γεωγραφική θέση του επιτηρούμενου και την αποστέλλουν στο κέντρο ελέγχου. Η επιτήρηση περιλαμβάνει την παρακολούθηση της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του και της κίνησής του εκτός αυτής.

Άρθρο 2
1. Η υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής “ανάδοχος”), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και ρυθμιστική καθοδήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο ανάδοχος οφείλει:

α) να διατηρεί κέντρο ελέγχου και επιτήρησης στην Αθήνα, που λειτουργεί καθημερινώς, αδιαλείπτως και σε 24ωρη βάση με επαρκές διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, για τον έλεγχο των επιτηρουμένων προσώπων, για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, για την ειδοποίηση και έλεγχο σε περίπτωση παραβιάσεων ή δυσλειτουργιών αυτού, για την τοποθέτηση και αφαίρεση των συσκευών επιτήρησης, για την τήρηση μονάδος και αρχείου συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και χρήσης των στοιχείων και δεδομένων των επιτηρουμένων προσώπων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5,

β) να διατηρεί και να λειτουργεί σύστημα επικοινωνίας, αναφοράς παραβιάσεων επιτήρησης και ειδοποίησης των αρμοδίων δικαστικών αρχών και υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και

γ) να διατηρεί και να μεριμνά για τη λειτουργία εγκατάστασης τερματικού, με πλήρη πρόσβαση στο αρχείο σε πραγματικό χρόνο, για την άσκηση του έργου της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

2. Για την τοποθέτηση της συσκευής επιτήρησης και τη διαχείριση του συστήματος απαιτείται η καταβολή του κόστους λειτουργίας των μέσων ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον κρατούμενο ή υπόδικο και καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας εδρεύουσας στην Ελλάδα, που υποδεικνύει ο ανάδοχος. Το σχετικό παραστατικό κατατίθεται από τον επιτηρούμενο στον ανακριτή που εξέδωσε τη διάταξη περιοριστικών όρων ή στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή στη διεύθυνση του καταστήματος κράτησης, όπου εκτίει την ποινή ο κατάδικος, oι οποίοι κρατούν αντίγραφο αυτού και αποστέλλουν το πρωτότυπο στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας του επιτηρούμενου να καταβάλει το σύνολο ή μέρος του κόστους λειτουργίας των μέσων ηλεκτρονικής επιτήρησης, αυτό βαρύνει, εν όλω ή εν μέρει, το Δημόσιο. Η κρίση για την οικονομική αδυναμία γίνεται από το αρμόδιο να αποφανθεί για την τοποθέτηση των συσκευών επιτήρησης όργανο, βάσει των στοιχείων που προσκομίζονται από τον αιτούντα. Η τοποθέτηση των συσκευών ηλεκτρονικής επιτήρησης δεν εξαρτάται στην περίπτωση αυτή από την προηγούμενη καταβολή του κόστους λειτουργίας.

3. Το βούλευμα, η δικαστική απόφαση ή η διάταξη, με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος και συγκεκριμένα α) τα στοιχεία του εντολέα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, β) τα ατομικά στοιχεία του επιτηρούμενου, γ) το περιεχόμενο και τους όρους της ηλεκτρονικής επιτήρησης και δ) τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του επιτηρουμένου. Η ύπαρξη σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης στην οικία του επιτηρουμένου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της διάταξης, της απόφασης ή του βουλεύματος. Η γραμματεία του ανακριτή, του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή της διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης συντάσσει πίνακα στοιχείων του επιτηρουμένου, όπως αυτός περιγράφεται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος, ο οποίος υπογράφεται από τον ανακριτή, τον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή τη διεύθυνση του καταστήματος κράτησης και ο οποίος παραδίδεται στον επιτηρούμενο και στον ανάδοχο, επί αποδείξει.

4. Η γραμματεία του ανακριτή, του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή της διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης, αμέσως μετά την κατάθεση του παραστατικού καταβολής του κόστους λειτουργίας του συστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός 24ώρου, καλεί τον ανάδοχο να προβεί στην τοποθέτηση των συσκευών επιτήρησης. Η ειδοποίηση του αναδόχου γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω συσκευής τηλεμοιοτυπίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά. Στη συνέχεια παραδίδεται στον ανάδοχο επί αποδείξει η σχετική ειδοποίηση. Ταυτόχρονα από την οικεία γραμματεία ειδοποιούνται η αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας, το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου και η Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας.

5. Η εγκατάσταση και ενεργοποίηση του συστήματος στους καταδίκους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 παράγραφος 6 του Σωφρονιστικού Κώδικα, ενώ στους υποδίκους, για τους οποίους τέθηκε ο όρος του κατ’ οίκον περιορισμού, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 283Α παράγραφος 5 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εντός 24 ωρών από τη γνωστοποίηση του πίνακα στοιχείων του επιτηρουμένου στον ανάδοχο.

6. Η συσκευή επιτήρησης τοποθετείται στο πόδι του επιτηρούμενου πάνω από την περιοχή του αστραγάλου και σε περίπτωση που λόγοι υγείας δεν το επιτρέπουν, τοποθετείται στον καρπό του χεριού. Η συσκευή πρέπει να εκπέμπει διαρκή σήματα στο κέντρο ελέγχου και επιτήρησης με την αναγκαία συχνότητα για την επαρκή παρακολούθηση. Ο ανάδοχος κατά την εφαρμογή της συσκευής ενημερώνει τον επιτηρούμενο για τους όρους λειτουργίας και του χορηγεί επί αποδείξει φυλλάδιο που περιέχει σαφείς και κατανοητές οδηγίες χρήσης και τις σχετικές με αυτές υποχρεώσεις του.

7. Αφού ο ανάδοχος τοποθετήσει και ενεργοποιήσει το σύστημα, ειδοποιεί αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω συσκευής τηλεμοιοτυπίας το γραφείο του Ανακριτή που εξέδωσε τη σχετική διάταξη ή του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ή τη Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης, εφόσον κρατείται σε αυτό ο επιτηρούμενος, την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας, το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου και την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας.

8. Με την ολοκλήρωση της περιόδου επιτήρησης ή σε περίπτωση διακοπής αυτής, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος, ο ανάδοχος, μετά από εντολή του αρμόδιου Ανακριτή ή του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ή του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης, αφαιρεί τον εξοπλισμό από τον επιτηρούμενο, ενημερώνει το σύστημα επιτήρησης και συντάσσει σχετική αναφορά, την οποία αποστέλλει στους ανωτέρω και στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας.

Άρθρο 3
1. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την εφαρμογή, εγκατάσταση ή λειτουργία του συστήματος, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως: α) τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα, β) την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας, γ) το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου, προκειμένου να ασκήσουν το διωκτικό τους έργο και να ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα και δ) την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας για την τήρηση του αρχείου της, προς άσκηση του έργου της εποπτείας και παρακολούθησης της όλης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στην περίπτωση αυτή και μέχρι την κατά τα ανωτέρω ανάκληση συνεχίζεται η κράτηση του υποδίκου ή καταδίκου, ενώ ο ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει την καταβληθείσα δαπάνη.

2. Ως παραβίαση του περιοριστικού όρου του κατ΄ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, την οποία οφείλει να διαπιστώνει ο ανάδοχος, θεωρείται: α) η απουσία σήματος από τον καθορισμένο χώρο για χρόνο που υπερβαίνει τα πέντε λεπτά, β) η καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης ή γ) η απειλή ή χρήση βίας κατά του προσωπικού του αναδόχου ή η άρνηση συνεργασίας με αυτό. Σε περίπτωση παρακολούθησης της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του, αν διαπιστωθεί απουσία σήματος, καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης, ο ανάδοχος οφείλει να τηλεφωνήσει εντός πέντε λεπτών στον επιτηρούμενο και αν δεν απαντήσει ο ίδιος, ο ανάδοχος οφείλει εντός πέντε λεπτών να ειδοποιήσει τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Ως παραβίαση των όρων της ηλεκτρονικής επιτήρησης στην περίπτωση παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός της κατοικίας του, την οποία οφείλει να διαπιστώνει ο ανάδοχος, θεωρείται:

α) η έλλειψη σήματος για ένα λεπτό,

β) η κίνηση του επιτηρούμενου εκτός του καθορισμένου με το αναφερόμενο στο άρθρο 2 βούλευμα, απόφαση ή διάταξη χώρου,

γ) η καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης ή

δ) η απειλή ή χρήση βίας κατά του προσωπικού του αναδόχου ή η άρνηση συνεργασίας με αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές, o ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας της περιοχής όπου εντοπίστηκε η πλέον πρόσφατη θέση του επιτηρούμενου.

4. Αν υπάρχουν υπόνοιες του αναδόχου ότι έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα καταστροφής ή αφαίρεσης του συστήματος επιτήρησης ή αλλοίωσης των συναφών με την επιτήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ανάδοχος:

α) σε περίπτωση παρακολούθησης της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του, καλεί στο τηλέφωνο τον επιτηρούμενο για να ελέγξει αν αυτός βρίσκεται στην κατοικία του και τον επισκέπτεται εκεί για να διαπιστώσει αν έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα καταστροφής ή αφαίρεσης της συσκευής επιτήρησης ή αλλοίωσης των συναφών με την επιτήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν ο επιτηρούμενος δεν απαντά ή διαπιστώνονται οι ανωτέρω ενέργειες, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και

β) σε περίπτωση παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός της κατοικίας του, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4
Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ιδρύεται Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας, που ορίζεται ως υπεύθυνη επεξεργασίας κατά το νόμο 2472/1997 (Α΄50), έργο της οποίας είναι και η εποπτεία και παρακολούθηση της όλης λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου και ειδικότερα τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον αναπληρωτή του ως μέλη. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ορίζεται με την ίδια απόφαση. Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή διαθέτει τερματικό σε χώρο του ανωτέρω Υπουργείου, μέσω του οποίου μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεση του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Άρθρο 5
1. Πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος γνωστοποιείται από τον ανάδοχο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κάθε θέμα σχετικό με:

α) το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας,

β) τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση των δεδομένων και τους αποδέκτες αυτών,

γ) το χρονικό διάστημα τήρησής τους, το οποίο διαρκεί για μια πενταετία από την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή βουλεύματος ή την ολοκλήρωση της έκτισης της επιβληθείσας ποινής,

δ) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων και

ε) τη διαδικασία καταστροφής των δεδομένων μετά το πέρας των σκοπών επεξεργασίας και της απαιτούμενης χρονικής διατήρησής τους, η οποία πραγματοποιείται με αυτόματο και ασφαλή τρόπο, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1/2005 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτησή τους με οποιαδήποτε μέσα, ούτε επίσης και η αναγνώριση των υποκειμένων των δεδομένων. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας τα δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

2. Ο ανάδοχος καταρτίζει και θέτει σε λειτουργία σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, ώστε να εξασφαλίζονται τα δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή και απώλεια, καθώς και από κάθε άλλη παράνομη επεξεργασία, όπως είναι ιδίως η μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, διάδοση, πρόσβαση ή αλλοίωση. Προς το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος καταρτίζει κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος καθορίζει τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και είναι δεσμευτικός – μέσω πράξης της διοικήσεως του αναδόχου – για το προσωπικό, καθώς και πολιτική ασφάλειας, η οποία περιέχει και κατάλληλη διαδικασία για την αναθεώρησή της και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναφορές σε ειδικότερες διαδικασίες συστήματος διαχείρισης ασφάλειας. Ειδικότερα, ο ανάδοχος λαμβάνει, κατ” ελάχιστον, τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας ώστε:

α) το εμπλεκόμενο προσωπικό να αποκτήσει τις απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και να δεσμεύεται ως προς την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται,

β) να διασφαλίζεται η δυνατότητα να ελέγχεται και να εξακριβώνεται εκ των υστέρων ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, πότε και από ποιον,

γ) να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις εγκαταστάσεις στις οποίες εκτελούνται εργασίες σχετικές με το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης,

δ) να αποτρέπεται η ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

ε) να εξασφαλίζεται ότι τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητας τους,

στ) να εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα της πηγής των σημάτων που εκπέμπονται από τους επιτηρούμενους προς το κέντρο ελέγχου και επιτήρησης του αναδόχου, καθώς και η προστασία αυτών των σημάτων κατά την εκπομπή τους από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή και

ζ) η απομακρυσμένη πρόσβαση της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης για την άσκηση του έργου της να πραγματοποιείται μόνο από συγκεκριμένο ασφαλές τερματικό, με τη χρήση έμπιστου δικτύου και κατάλληλων ασφαλών κρυπτογραφικών μηχανισμών, βάσει διεθνώς αποδεκτών προτύπων.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας αφορούν, πέραν των όσων αναφέρονται στον πίνακα στοιχείων του επιτηρουμένου, όσα ηλεκτρονικά δεδομένα καταγράφονται κατά την επιτήρησή του. Τα δεδομένα αυτά τίθενται στη διάθεση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών, κατόπιν αιτήματός τους, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης, κύριας ανάκρισης ή διαδικασίας στο ακροατήριο.

4. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το ν. 2472/1997 ενημερώνει, δια του πίνακα στοιχείων επιτηρουμένου, διεξοδικά και εγγράφως τους επιτηρούμενους για τον σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων τους και εν γένει για τα δικαιώματά τους.

Άρθρο 6
1. Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων και εξοπλισμών και συστημάτων επιτήρησης γίνεται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

2. Η δαπάνη που βαρύνει κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ανώτερη των 15 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 7
1. Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για χρονικό διάστημα μέχρι 18 μηνών και θα αφορά:

α) έως 50 κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και εκτίουν αυτήν στα Καταστήματα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας Σερρών, Τρικάλων, Κομοτηνής και Γρεβενών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής.

β) έως 50 κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή περιορισμού και εκτίουν αυτήν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής.

γ) έως 100 υποδίκους για εγκλήματα, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους υποδίκους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους.

δ) έως 50 υποδίκους για εγκλήματα που επισύρουν ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή καταδίκους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και κρατούνται και νοσηλεύονται, για ασθένειες που προβλέπονται στο άρθρο 105 παρ. 7 ΠΚ, στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλλού, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους υπόδικους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους.

2. Σε περίπτωση που καλυφθεί ο αριθμός των ανωτέρω επιτηρουμένων, ο ανάδοχος ειδοποιεί τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες για την ανάκληση της διάταξης, απόφασης ή βουλεύματος, κατ’ αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

3. Ο αριθμός των κρατουμένων και υποδίκων που θα ενταχθούν στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 8
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (105A_parartima )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ

Αρχή Επιβολής Όρου Ηλεκτρονικής επιτήρησης:
Ατομικά Στοιχεία Επιτηρούμενου:

Περιεχόμενο Ηλεκτρονικής Επιτήρησης:

O επιτηρούμενος είναι υποχρεωμένος να κατοικεί στην κατωτέρω διεύθυνση, στις μνημονευόμενες ημέρες και ώρες:

Επιπλέον Όροι Ηλεκτρονικής Επιτήρησης:
Η Αρχή ορίζει ότι ο επιτηρούμενος μπορεί να απομακρύνεται από τη δηλωθείσα κατοικία του κατά τη διάρκεια της επιτήρησης για τις αιτίες,ημερομηνίες και ώρες που αναφέρονται κατωτέρω:

Στοιχεία Επικοινωνίας για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης:

Στοιχεία Επικοινωνίας αρμόδιου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας του ΥΔΔΑΔ

Δήλωση Επιτηρούμενου:
Είμαι υποχρεωμένος/η να συμμορφωθώ με τ.. υπ αριθ……..
απόφαση/διάταξη /βούλευμα και κατανοώ πλήρως τους όρους που αυτ… περιλαμβάνει.
Ο Ανακριτής /Εισαγγελέας/Δικαστήριο/ Διευθυντής Καταστήματος Κράτησης μου έχει εξηγήσει όλους τους όρους τ… ανωτέρω απόφασης/διάταξης/βουλεύματος.
Υποχρεούμαι να είμαι διαθέσιμος κατά την έναρξη της Περιόδου Επιτήρησης για την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε εμένα τον ίδιο και στην κατοικία μου, στην οποία επιτρέπω να εισέλθει για το λόγο αυτό προσωπικό του αναδόχου.
Υποχρεούμαι να μην καταστρέψω, να μην αφαιρέσω ή να μην επιτρέψω σε άλλους να αφαιρέσουν ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό που φέρω ή που έχει εγκατασταθεί στην κατοικία μου, ευθυνόμενος αστικά έναντι του αναδόχου και ποινικά.
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των δικαιωμάτων μου σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος επιτήρησης και ιδίως του δικαιώματος να λαμβάνω γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και να προβάλω οποιεσδήποτε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του ν.2472/1997. Ενημερώθηκα δε για το σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων μου, τους αποδέκτες των δεδομένων μου που είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δικαστικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές και ο ανάδοχος.

 

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ