Ηλεκτρονική υποβολή λογαριασμών κλειστής περίθαλψης ιδιωτικών κλινικών χρόνιων παθήσεων

ΕΟΠΥΥ
Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας
Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης Συμβάσεων
Γενική Δ/νση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
Διεύθυνση Πληροφορικής Κηφισίας 39 – Μαρούσι
Αθήνα, 27/08/2013
ΑΠ: οικ.27803
Προς:
ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Στα πλαίσια της αναβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους ασφαλισμένους και τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας, παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης νέων μηχανογραφικών λειτουργιών, για την υποβολή, τον έλεγχο και εκκαθάριση των νοσηλίων στις Ιδιωτικές Κλινικές Χρόνιων Παθήσεων (αναλυτικά ) :
1) Κωστόπουλος Γ. και Σια ΕΠΕ – 12 Απόστολοι,
2 ) Κλινική Ευαγγελίστρια ΑΕ,
3) Κανακίδη Γ. ΕΠΕ – Ειδική Παθολογική Κλινική,
4) Άγιος Δημήτριος ΕΠΕ,
5) Μιχαήλ Αγγελής ΑΕ – Ιδιωτική Μικτή Παθολογική Κλινική.
Τα πληροφορικά συστήματα των παρόχων θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί προκειμένου από την 1/7/ 2013 και στο εξής οι λογαριασμοί να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού αρχείου, του οποίου οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν ήδη αναρτηθεί στο site του ΕΟΠΥΥ. Το αρχείο αυτό είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο HL7.
Με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ ( www.eopyy.gov.gr – Εφαρμογές – eΔΑΠΥ Κλειστής Περίθαλψης) θα υποβάλλουν ανά μήνα τους λογαριασμούς τους μέσω internet. Η συγκεντρωτική κατάσταση στις περιπτώσεις αυτές καταργείται.
Από την 19/8/2013, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των διαθέσιμων κλινών ανά πάροχο, απαιτείται να συνδεθούν στην εφαρμογή ( www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Αναγγελίες Ασφαλισμένου) και να καταχωρήσουν την δυναμικότητα κλινών που διαθέτουν, ώστε από την 1/9/2013, στην ίδια εφαρμογή, να αναγγέλλονται οι νοσηλείες, που πραγματοποιούν οι ασφαλισμένοι στις αναφερόμενες δομές.
Από αυτή την ημερομηνία και μετά, καμία νοσηλεία δεν θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ στις ανωτέρω αναφερόμενες Κλινικές – Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων, εάν δεν έχει αναγγελθεί σε πραγματικό χρόνο εισόδου και εξόδου του ασφαλισμένου.
Για λογαριασμούς που αφορούν χρονικό διάστημα νοσηλείας μέχρι 30/0 6 /2013, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων. Προκειμένου να αποδοθούν οι αντίστοιχες δαπάνες, υπάρχει η υποχρέωση εκάστου παρόχου και ηλεκτρονικής υποβολής για πραγματοποιηθείσες νοσηλείες από 1/1/2013 και στο εξής .
Επί των κανόνων εκκαθάρισης των αναφερόμενων δομών (Ιδιωτικές Κλινικές Χρόνιων Παθήσεων), ισχύουν οι παρακάτω κανόνες εκκαθάρισης:
Σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ και την εγκύκλιο 34642/6 – 8 – 2012 της Δ/νσης Σχεδιασμού, μοναδική χρέωση πλέον του ημερησίου νοσηλίου είναι ΜΟΝΟΝ η αποδιδόμενη ημερήσια φαρμακευτική δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται και για τους υπόλοιπους παρόχους της κλειστής περίθαλψης, με την εξαίρεση του ποσού των οκτώ ΕΥΡΩ (8€), το οποίο ΔΕΝ μπορούν να χρεώνουν οι Ιδιωτικές Κλινικές Χρόνιων Παθήσεων.
Για νοσηλεία στις αναφερόμενες δομές που αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο, οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. συμμετέχουν επί της συνολικής δαπάνης νοσηλείας που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ποσοστό 20%, οι δε ασφαλισμένοι των λοιπών ασφαλιστικών φορέων με ποσοστό 10%.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ