Ημερομηνίες καταβολής μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού 2019

Ημερομηνίες καταβολής μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έτους 2019
(1) Ο μήνας Ιανουάριος 2019 στις 03 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

(2) Ο μήνας Φεβρουάριος 2019 στις 30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη.

(3) Ο μήνας Μάρτιος 2019 στις 27 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη.

(4) Ο μήνας Απρίλιος 2019 στις 28 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

(5) Ο μήνας Μάιος 2019 στις 25 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

(6) Ο μήνας Ιούνιος 2019 στις 30 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη.

(7) Ο μήνας Ιούλιος 2019 στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

(8) Ο μήνας Αύγουστος 2019 στις 30 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη.

(9) Ο μήνας Σεπτέμβριος 2019 στις 29 Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη.

(10) Ο μήνας Οκτώβριος 2019 στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

(11) Ο μήνας Νοέμβριος 2019 στις 30 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη.

(12) Ο μήνας Δεκέμβριος 2019 στις 28 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη.