Εισόδημα από εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλευσης περιπτέρου. Τροποποιητική δήλωση

Μέχρι 31/12/2015, η τροποποιητική δήλωση για το εισόδημα από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, χωρίς να επιβληθούν από την Φορολογική Διοίκηση κυρώσεις

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1229/2015 στις περιπτώσεις που κατά το φορολογικό έτος 2014, ο εκμισθωτής δεν δήλωσε στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) ορθώς το εισόδημα από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, οφείλει να υποβάλλει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 τροποποιητική δήλωση στην ΔΟΥ που υπάγεται και να συμπληρώσει τον κωδικό 671-672 του Πίνακα Δ1, χωρίς να επιβληθούν από την Φορολογική Διοίκηση κυρώσεις.

Εάν δεν έγινε από τον μισθωτή, κατά το φορολογικό έτος 2014 η παρακράτηση που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής παρακρατούμενου φόρου με υποβολή σχετικής δήλωσης. Ομοίως, το ίδιο ισχύει και για τις πληρωμές που ήδη έγιναν μέχρι την 30/09/2015, κατά τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε παρακράτηση.

Επισημαίνεται όμως ότι, για όσες πληρωμές γίνουν από την 01/10/2015 και στο εξής, υπάρχει η υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος με την παρ. 7 του άρθρ. 64 του ΚΦΕ, δηλαδή μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του δικαιώματος. Μετά το πέρας της προθεσμίας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΦΔ κυρώσεις.

—————-
ΠΟΛ 1213 – Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλευσης περιπτέρου