Καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης

Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης

 

Αριθμ. 27462 – ΦΕΚ τεύχος Β 1151/15.03.2022
Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Για την καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013, εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις, οι οποίες κατισχύουν κάθε άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης:

Άρθρο 1
Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Άρθρο 2
Τροποποίηση – Μεταβίβαση εγκρίσεων

Άρθρο 3
Προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας

Άρθρο 4
Εποπτεία τήρησης των όρων φύλαξης και ασφαλείας

Άρθρο 5
Προδιαγραφές μεταφοράς τελικού προϊόντος

Άρθρο 6
Όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης

Άρθρο 7
Εποπτεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 8
Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού

Άρθρο 9
Πρόσληψη προσωπικού

Άρθρο 10
Έλεγχοι / Κυρώσεις

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου που ρυθμίζει τα ανωτέρω θέματα. Οι διατάξεις της παρούσας δεν αποκλείουν την εφαρμογή διατάξεων που προβλέπουν ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις.
2. Η υπό στοιχεία οικ. 51483/700/Φ.15/14.5.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» (Β΄ 1692), παύει να ισχύει.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αριθμ. 27462 – ΦΕΚ τεύχος Β 1151/15.03.2022
Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83).