Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αριθμ. απόφασης ΦΓ8/65456/24.9.2014 – ΦΕΚ B 3139 – 21.11.2014

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
αποφασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικού Συνεδρίου