Συμβούλιο Χαρίτων. Αναπροσαρμογή του ποσού του παραβόλου συζήτησης της αιτήσεως χάριτος

Αριθμ. 75185 – ΦΕΚ Β 2133 – 28.08.2013

Αναπροσαρμογή του ποσού του παραβόλου που απαιτείται για την ενώπιον του Συμβουλίου Χαρίτων συζήτηση της υποβαλλομένης αιτήσεως χάριτος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 8 του ν.δ. 68/68 «Περί συγκροτήσεως του κατά το άρθρο 52 του Συντάγματος Συμβουλίου Χαρίτων και της ενώπιον αυτού διαδικασίας».
2. Την υπ’ αριθμ. 67146/5-9-2001 (ΦΕΚ 1263/26-9-2001 τ.Β΄) κοινή απόφαση Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών « Περί αναπροσαρμογής παραβόλου για ενώπιον του Συμβουλίου Χαρίτων συζήτηση της υποβαλλομένης αιτήσεως χάριτος» με την οποία καθορίσθηκε το ποσό του παραβόλου σε εξήντα (60) ευρώ.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/2012 τ.Β΄).
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αναπροσαρμόζουμε:

Το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την ενώπιον του Συμβουλίου Χαρίτων συζήτηση της υποβαλλομένης αιτήσεως χάριτος σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ