Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων

Αριθμ. απόφ. 20/697/10.11.2014 – ΦΕΚ B 3175 – 26.11.2014

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».