Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων στα Διοικητικά Δικαστήρια

Κατανέμονται οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά τη μετατροπή κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων σε θέσεις άλλων Κλάδων

Αριθ. 21467οικ. – ΦΕΚ Τεύχος Β 1476/28.04.2017
Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά τη μετατροπή, με το άρθρο 31 του ν. 4446/2016 (Α ́ 240) πενήντα δύο (52) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων του τομέα υπαλλήλων των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, σε θέσεις άλλων Κλάδων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Α) Από το σύνολο των εβδομήντα δύο (72) οργανικών θέσεων του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων (ήδη Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων – Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) του Τομέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά δικαστήρια αφαιρούνται πενήντα δύο (52) κενές οργανικές θέσεις που μετατρέπονται σε θέσεις άλλων κλάδων και κατηγοριών και οι οποίες αφαιρούνται ως εξής:

1) Οκτώ (8) από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

2) Δύο (2) από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.

3) Είκοσι οκτώ (28) από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

4) Μία (1) από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου.

5) Μία (1) από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

6) Έξι (6) από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

7) Μία (1) από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας.

8) Μία (1) από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας.

9) Δύο (2) από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών και

10) Δύο (2) από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.

Β) Οι νέες αυτές οργανικές θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ Γραμματέων  Οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων-Λογιστών
1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  3  2
2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 1
4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1
7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 1
8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 1
9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1 1
10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
16 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2
17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 1
18 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2
20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1
21 ΣΥΝΟΛΟ 35 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων  Οργανικές θέσεις κλάδου ΥΕ Φυλάκων
1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  1
2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  1
3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 1
6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 1
7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  1
ΣΥΝΟΛΟ 3 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2017
Ο Υπουργός