Κατάργηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για τα οικογενειακά επιδόματα Α21

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αρμοδιότητας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)(Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.16/οικ.25674 – ΦΕΚ B 3421 – 25.10.2016)

1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αρμοδιότητας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

2. Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ υποχρεούνται να αναζητούν οι ίδιες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αρμοδιότητας τους, μέσω της πλήρους πρόσβασης στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου. Κατόπιν τούτου, δεν επιτρέπεται οι υπηρεσίες αυτές να ζητούν από τους πολίτες την υποβολή των δικαιολογητικών, στα οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής των ανωτέρω επιδομάτων.

3. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, αίρονται οι περιορισμοί της παραγράφου 4 (α) της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών υπ’ αριθμ. Φ. 131360/23274/8-10-2014 (ΦΕΚ 2659 Β ́), ύστερα από την προβλεπόμενη, στην ίδια διάταξη, πρόταση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΔ) και σύμφωνη γνώμη του ΟΓΑ.

4. Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ επιτρέπεται να ζητούν από τον ενδιαφερόμενο την υποβολή του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άντληση των ηλεκτρονικών στοιχείων για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, τους οποίους θα πρέπει αποδεδειγμένα να αναφέρει ο ΟΓΑ στους Δήμους.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά: ΟΓΑ πρόσβαση στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου.