Καταβολή του διατροφικού επιδόµατος για το µήνα ∆εκέµβριο 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A.
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης
Τηλέφωνο:213-1364734 ,FAX:213-1364713
E-mail:[email protected]

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014
Αριθµ. Πρωτ.: 52494/2013

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 µε συνολικό ποσό 4.478.655,72€, προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους, για το µήνα ∆εκέµβριο του προηγούµενου έτους.