Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων 2013

Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων 2013

Αριθμ. Υ301 – ΦΕΚ Β 1594 – 25.06.2013
Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται ως εξής:

1. Υπουργείο Εξωτερικών.
2. Υπουργείο Οικονομικών.
3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
4. Υπουργείο Εσωτερικών.
5. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
8. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Υπουργείο Υγείας.
10. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
11. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
13. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
14. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
15. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
16. Υπουργείο Τουρισμού.
17. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
18. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ