Κτηματολόγιο. Κατάλογοι Εργοληπτών και Μελετητών για απευθείας αναθέσεις

Κτηματολόγιο. Κατάλογοι Εργοληπτών και Μελετητών για απευθείας αναθέσεις

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, της ΕΚΧΑ Α.Ε. για το έτος 2019
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων μελετών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2019, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες ή μελετητές που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/20 16 για την επιλογή αναδόχων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

1. Οικοδομικά
2. Υδραυλικά
3. Ηλεκτρομηχανολογικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (κατ. Μελέτης 06)
2. Στατικές μελέτες (κατ. Μελέτης 08)
3. Μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (κατ. Μελέτης 09)
4. Μελέτες υδραυλικών έργων (κατ. Μελέτης 13)
5. Ενεργειακές μελέτες (κατ. Μελέτης 14)
6. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων (κατ. Μελέτης 28)
7. Μελέτες τοπογραφίας (κατ. Μελέτης 16)να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στο Πρωτόκολλο του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Μεσογείων 288, 15562 Χολαργός) σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», έως την Δευτέρα 18/02/2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ή courier, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής της από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, δεδομένου ότι πρέπει να έχει παραληφθεί από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται:

– για τις κατηγορίες έργων: από αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού μητρώου για τις κατηγορίες έργων , το οποίο να είναι σε ισχύ.

– τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών: από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.

Επίσης η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται και με τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο και σε περίπτωση εταιρείας από τον εκπρόσωπο αυτής.

Τα έργα και οι μελέτες που θα ανατεθούν με την παρούσα διαδικασία αφορούν στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Ως προς την κατάρτιση του καταλόγου ενδιαφερομένων στην κατηγορία μελετών 16 ισχύουν και τα ακόλουθα στην περίπτωση που το αντικείμενο της Σύμβασης για την οποία θα διενεργηθεί κλήρωση είναι τοπογραφικές εργασίες που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο σε περιοχές μελέτης/ων κτηματογράφησης που ανατέθηκε/αν από τον Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» σε Ανάδοχο:

• το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα κληρωθεί για τη Σύμβαση αυτή θα κληθεί, πριν την υπογραφή της, να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων σε σχέση με τους Αναδόχους του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που έχουν αναλάβει την εκπόνηση μελετών κτηματογράφησης στην περιοχή της Σύμβασης για την οποία θα διενεργηθεί κλήρωση.

• Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδίως όταν οι κληρωθέντες (και σε περίπτωση νομικού προσώπου οι διοικούντες αυτό) έχουν, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά ή άλλα κοινά συμφέροντα, με τους ανωτέρω αναφερόμενους Αναδόχους, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία απασχολούνται ως μέλη της ομάδας μελέτης Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης κτηματογράφησης στην περιοχή της σύμβασης για την οποία θα διενεργηθεί κλήρωση.

• Εφόσον υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων ή ο κληρωθείς δεν υπογράψει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση εντός ταχθείσας από τον Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» προθεσμίας το αποτέλεσμα της κλήρωσης αναιρείται και η κλήρωση επαναλαμβάνεται χωρίς τη συμμετοχή του. Στην περίπτωση αυτή ο αρχικά κληρωθείς μπορεί να συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του συγκεκριμένου καταλόγου.

• Επίσης οι κληρωθέντες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στον Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» τυχόν σύγκρουση συμφερόντων που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων σε σχέση με τους Αναδόχους του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που έχουν αναλάβει την εκπόνηση μελετών κτηματογράφησης στην περιοχή της Σύμβασης από τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης.

• Εάν ο Φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» κρίνει ότι μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, καταγγέλλεται αζημίως η Σύμβαση.