Λειτουργία δορυφορικού ίντερνετ ευρείας χρήσης στην Ελλάδα

Λειτουργία δορυφορικού ίντερνετ ευρείας χρήσης στην Ελλάδα

Ειδική διαδικασία για την αδειοδότηση της εγκατάστασης των κεραιών

 

Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία του δορυφορικού ίντερνετ ευρείας χρήσης στην Ελλάδα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψαν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ειδικότερα, η υπ’ αριθμ. 57/ΦΕΚ Β’ 4938/25-10-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση:

– Επικαιροποιεί την ειδική διαδικασία για την αδειοδότηση της εγκατάστασης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών.

– Θεσπίζει νέο κανονιστικό πλαίσιο για την τοποθέτηση των τυποποιημένων κεραιών που πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας. Οι κεραίες που περιγράφονται παραπάνω θα χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες προκειμένου να παρέχουν στους καταναλωτές υπηρεσίες ίντερνετ μέσω δορυφόρου, εξασφαλίζοντας σταθερή σύνδεση σε υψηλές ταχύτητες και χαμηλό χρόνο απόκρισης

 

Αριθμ. 57 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4938/25.10.2021
Καθορισμός της ειδικής διαδικασίας αδειοδότησης για την εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 29 του ν. 4635/2019

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση προβλέπει την ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση των Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών που χρησιμοποιούνται για την παροχή ασύρματων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας σύμφωνα με τον ν. 4727/2020.

Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστημα κεραιών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και παρελκομένων.

2. Τύπος Κατασκευής Κεραίας: Τεχνική προδιαγραφή που περιγράφει επακριβώς και με σαφήνεια το σύνολο των χαρακτηριστικών κατασκευής κεραίας με σκοπό να χρησιμοποιηθεί – εφαρμοσθεί κατ’ επανάληψη. Όλες οι κατασκευές κεραιών που συμμορφώνονται με την τεχνική προδιαγραφή υπάγονται στον αντίστοιχο τύπο.

3. Άδεια Τύπου Κατασκευής Κεραίας (Άδεια Τύπου): Άδεια που παρέχεται για συγκεκριμένο τύπο κατασκευής κεραίας και περιλαμβάνει τους όρους τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που οφείλει να ικανοποιεί κατά την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευή κεραίας που υπάγεται στον συγκεκριμένο τύπο. Η Άδεια Τύπου εκδίδεται κατόπιν ειδικής αίτησης, στην οποία αποτυπώνεται με ακρίβεια και σχεδιαστική λεπτομέρεια ο Τύπος της Κατασκευής Κεραίας, δηλαδή τα γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της υποψήφιας για τυποποίηση κατασκευής κεραίας.

4. Τυποποιημένη Κατασκευή Κεραίας (ΤΚΚ): Κατα-σκευή κεραίας η οποία συμμορφώνεται πλήρως με συγκεκριμένη Άδεια Τύπου.

5. Δήλωση Εγκατάστασης Τυποποιημένης Κατασκευής Κεραίας (Δήλωση Εγκατάστασης): Δήλωση που υποβάλλει ο κάτοχος της Κατασκευής Κεραίας και βεβαιώνει ότι η εν λόγω Κατασκευή Κεραίας είναι Τυποποιημένη. Η Δήλωση υποβάλλεται πριν την εγκατάσταση και λειτουργία της ΤΚΚ.

6. Ορθή τεχνική πρακτική: Η πρακτική που εφαρμό-ζεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για να διασφαλιστεί ότι οι ΤΚΚ ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

7. Κάτοχος ΤΚΚ: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας ΤΚΚ.

8. Τεχνικός υπεύθυνος ΤΚΚ: Ο τεχνικός που έχει τα κατά νόμο δικαιώματα και ορίζεται από τον κάτοχο ΤΚΚ ως υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την τεχνική εποπτεία λειτουργίας της ΤΚΚ σύμφωνα με την ορθή τεχνική πρακτική.

Κατά τα λοιπά, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας οι ορισμοί του ν. 4635/2019, του ν. 4727/2020 και των κειμένων στα οποία παραπέμπουν.

 
 

Άρθρο 3
Γενικές Αρχές

Άρθρο 4
Τεχνικά χαρακτηριστικά ΤΚΚ

Άρθρο 5
Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας

Άρθρο 6
Διαδικασία Εγκατάστασης ΤΚΚ

Άρθρο 7
Τεχνικός Φάκελος – Σήμανση

Άρθρο 8
Ανάκληση άδειας ΤΚΚ

Άρθρο 9
Παύση ισχύος Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ

Άρθρο 10
Έλεγχοι – Κυρώσεις

Άρθρο 11
Τέλη

Άρθρο 12
Λειτουργία του ΣΗΛΥΑ

Άρθρο 13
Μεταβατικές/καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η αίτηση για την Έκδοση της Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας που υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, Νομική Μορφή, Διεύθυνση Έδρας, ΑΦΜ, Τεχνικός Υπεύθυνος, Στοιχεία Επικοινωνίας Τεχνικού Υπευθύνου, Αριθμός Γενικής Άδειας).

2. Σύντομη περιγραφή του Τύπου Κατασκευής Κεραίας, καθώς και ρητή αναφορά ως προς το αν οι κατασκευές κεραιών που υπάγονται στην αιτούμενη άδεια τύπου υπάγονται στην παρ. 9 του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Περιγραφή των Υπηρεσιών Ραδιοεπικοινωνίας που θα εξυπηρετεί η Κατασκευή Κεραίας και των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται, με αναφορά στα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη νόμιμη χρήση του ραδιοφάσματος, εφόσον αυτά δεν τεκμαίρονται άμεσα από σχετικές αποφάσεις χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ.

4. Γενικά στοιχεία της Κατασκευής Κεραίας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:
i. Περιβάλλον εγκατάστασης (αστικό, ημιαστικό, αγροτικό, δασική περιοχή).
ii. Υπόβαθρο εγκατάστασης (έδαφος, οροφή κτιρίου, άλλο).
iii. Μέγιστο ύψος της κατασκευής κεραίας.
iv. Αναφορά στην ύπαρξη οικίσκου ή/και ερμαρίων στέγασης μηχανημάτων (και διαστάσεις αυτού).
v. Συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς της ΤΚΚ (συνολικό eirp σε Watt), μη συνυπολογιζόμενης της ακτινοβολούμενης ισχύος κεραιοσυστημάτων πολύ υψηλής κατευθυντικότητας, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση επίγειων μικροκυματικών ζεύξεων και αυτά που χρησιμοποιούνται από τους επίγειους σταθμούς της δορυφορικής υπηρεσίας.
vi. Αριθμός κεραιοσυστημάτων πολύ υψηλής κατευθυντικότητας, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση επίγειων μικροκυματικών ζεύξεων και αυτά που χρησιμοποιούνται από τους επίγειους σταθμούς της δορυφορικής υπηρεσίας, και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
vii. Προσδιορισμός της σκοπιμότητας εγκατάστασης [αναφορά στο δίκτυο την ανάπτυξη του οποίου θα εξυπηρετήσει ο σταθμός καθώς και στο ρόλο του σταθμού εντός του δικτύου (π.χ. σταθμός βάσης, αναμεταδότης, άλλο)].

5. Αρχιτεκτονικά σχέδια, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (κάτοψη, τομές, όψεις) της κατασκευής κεραίας και του οικίσκου στέγασης μηχανημάτων, όταν υπάρχει.

6. Τα ειδικότερα στοιχεία της κατασκευής (ίδιον βάρος, βάρος φέροντα εξοπλισμού, φορτία ανέμου), δήλωση στατικής επάρκειας και κατασκευαστικές λεπτομέρειες αν απαιτούνται, μέτρα προστασίας για πρόληψη διαβρώσεων, όπως επιστρώσεις, βαφές, επιλογή μετάλλων (ηλεκτροχημική σειρά), γειώσεις και αντικεραυνική προστασία, ηλεκτρική τροφοδοσία (ηλεκτρικές συνδεσμολογίες και πίνακες, απαιτούμενη ισχύς λειτουργίας), σύμφωνα με τους ισχύοντες Εθνικούς Κανονισμούς και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

7. Ηλεκτρολογικό σχέδιο της κατασκευής με απεικόνιση όλων των συσκευών ή εξαρτημάτων, των τροφοδοσιών και των συνδεσμολογιών τους.

8. Περιγραφή των στοιχείων ακτινοβολίας της Κατασκευής Κεραίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να προσδιορίζονται: ο αριθμός κεραιών και οι ονομαστικές τιμές των γωνιών τοποθέτησής τους σε σχέση με κατεύθυνση αναφοράς, του ύψους τοποθέτησης από την βάση στήριξης της κατασκευής, της ηλεκτρικής και μηχανικής κλίσης (συνολικό tilt), με καθορισμό τυχόν εύρους απόκλισης από τις ονομαστικές τιμές των προαναφερόμενων μεγεθών, το κέρδος κύριου λοβού (σε dBi), η γωνία μέγιστου κύριου λοβού ως προς τη διεύθυνση αναφοράς, η μέγιστη ισχύς εισόδου, το eirp (σε Watt) και η περιοχή συχνοτήτων για την οποία ισχύουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.

9. Περιγραφή των πομπών – δεκτών του σταθμού με δυνητική αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται ο σχετικός εξοπλισμός που εγκαθίσταται.

10. Πρόγραμμα συντήρησης και ελέγχων για καλή λειτουργία της όλης εγκατάστασης που αφορά, ενδεικτικά, στα ακόλουθα: ιστός, οικίσκος, κεραίες, πομποί και δέκτες, ηλεκτρική τροφοδοσία και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλες συσκευές, έλεγχος για ενδεχόμενες αλλαγές του περιβάλλοντος.

11. Μελέτη που εκτιμά τις πιθανές επιπτώσεις στο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον από την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας όπου περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
i. Σκοπούμενο περιβάλλον εγκατάστασης,
ii. Περιγραφή των σημαντικότερων δυνητικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου και των συνοδών του στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων,
iii. Όρια και περιορισμοί που πρέπει να ισχύουν για την θέση εγκατάστασης ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
iv. Μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και κατά την λειτουργία της κατασκευής κεραίας.
v. Τα οριζόμενα στην παρ. 6α του άρθρου 3 αναφορικά με την προστασία του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
vi. Πρόσθετα μέτρα για την Υγεία και την Ασφάλεια που ενδεικτικά αφορούν στους κινδύνους πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, στη διαρροή χημικών από μπαταρίες ή άλλες συσκευές, στον κίνδυνο αποκόλλησης αντικειμένων (κεραιών, πάγου κ.λπ.).
vii. Δήλωση ότι ο ραδιοεξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην Κατασκευή Κεραίας πληροί τις απαιτήσεις του π.δ. 98/2017. Κατά την εγκατάσταση της κατασκευής θα ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα για την διασφάλιση της συμμόρφωσης του συνόλου της εγκατάστασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.