ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη προσωπικού

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες στα πλαίσια της, ενταγμένης στο Ε.Π. Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013 του ΕΣΠΑ Πράξης Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες