Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων.

Αριθμ. 350/2012 – ΦΕΚ Β 2988 – 22.11.2013

Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα υπ’ αριθμ. οικ. 30/005/627/13-09-2012 και 30/005/ 632/10-09-2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995).
3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 391/Α/1929).
4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/1989).
5. Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 517/Β/1992).
6. Τις διατάξεις του νόμου 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ 173/Α/2013).
7. Το Π.Δ 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/Ε.Κ και 98/48/Ε.Κ.» (ΦΕΚ 28/Α/2001).
8. Την τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την Ε.Ε., από 01.01.1996, με την απόφαση 1/1995 του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Κ.- Τουρκίας (L 35/13.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1/2006 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας Ε.Ε.-Τουρκίας (L 265/26.09.2006).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ156/Α/1997).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν.4072 /2012 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 86/Α/2012).
11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/2009).
12. Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).
13. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
14. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) -Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα» (Α΄ 152).
15. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
16. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ2574/Β/24.09.2012).
17. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 /26.06.2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β/04.07.2013).
18. Την υπ”αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β/28.01.2013).
19. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 350/2012 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11/02/2013 και η οποία έχει ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε τις «Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων», ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει λιπαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη λίπανση των δίχρονων κινητήρων μοτοσυκλετών, οχημάτων χιονιού (snowmobile) και εξωλέμβιων.

Άρθρο 2
Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών
Α. Γενικές απαιτήσεις για τη διάθεση προϊόντων στην αγορά
1. Οι υπεύθυνοι διάθεσης λιπαντικών στην ελληνική αγορά (από χώρες της Ε,Ε. ή ΕΖΕΣ και Τουρκία) υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γ.Χ.Κ. φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει για κάθε τύπο λιπαντικού που θέτουν στην αγορά τα εξής στοιχεία:
α) Την εμπορική ονομασία και τον κωδικό αριθμό του προϊόντος (αν υπάρχει).
β) (i) Για προϊόντα που προορίζονται για μοτοσυκλέτες ή οχήματα χιονιού, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως αναγράφονται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος 1 (Appendix 1), σελ. 14, 15 του προτύπου JASO M345. (JAPANESE AUTOMOTIVE STANDARDS ORGANIZATION)
(ii) Για προϊόντα που προορίζονται για εξωλέμβιες, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως αναγράφονται στους πίνακες “Laboratory tests” και “Engine tests” του προτύπου ΝΜΜΑ TC-W3. (USA- NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION)
To φάσμα IR κατατίθεται στην Διεύθυνση Πετροχημικών και ηλεκτρονικά (με email ή άλλο έγκυρο ηλεκτρονικό τρόπο) σε μορφή (format) jpg ή png και ανάλυση (resolution, dpi) όχι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για την ακριβή παρουσίαση των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Δεν είναι αποδεκτό φάσμα που προέρχεται από από σάρωση εκτυπωμένου.
γ) Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα της χώρας προέλευσης, ότι το προϊόν διατίθεται νόμιμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι υπεύθυνοι διάθεσης, όταν θέτουν στην αγορά για πρώτη φορά κάποιο προϊόν, που δεν διατίθεται ακόμη σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., πρέπει επί πλέον να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Την προέλευση, τις αναλογίες και τους προμηθευτές των βασικών ελαίων, και
β) Τα είδη, τις αναλογίες, τις εμπορικές ονομασίες και τους προμηθευτές των προσθέτων με όλα τα πληροφοριακά φυλλάδια των εταιρειών παραγωγής αυτών, όπου θα αναφέρονται:
1) η γενική περιγραφή του προσθέτου,
2) οι αναλογίες με τις οποίες αυτό χρησιμοποιείται και οι προδιαγραφές που επιτυγχάνονται με τις αναλογίες αυτές,
3) τα αναλυτικά φυσικοχημικά στοιχεία του προσθέτου, όπως θειική τέφρα, ΤΒΝ κ.α.
4) τα αποτελέσματα μηχανικών δοκιμών των προσθέτων.
γ) Δελτία δεδομένων ασφαλείας
3. Όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που κατατίθενται στην Δ/νση Πετροχημικών θεωρούνται εμπιστευτικά και τυγχάνουν αναλόγων χειρισμών.
4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών το λιπαντικό καταχωρείται σε κατάλογο που τηρεί η Διεύθυνση Πετροχημικών του Γ.Χ.Κ. Ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να διαθέτει το προϊόν ελεύθερα στην ελληνική αγορά μετά την έγγραφη ενημέρωση του από το ΓΧΚ για την καταχώριση του προϊόντος.
Ο αριθμός καταλόγου έχει απλώς θέση γνωστοποίησης και δεν αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος.
5. Ενδείξεις συσκευασίας. Η συσκευασία των προϊόντων της παρούσας επισημαίνεται με τα εξής στοιχεία στην ελληνική γλώσσα:
α) Αναγράφεται το είδος του προϊόντος με ευανάγνωστα γράμματα, όπως
«Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων»
και ο σκοπός χρήσης του, όπως π.χ. «για μοτοσυκλέτες».
β) Το περιεχόμενο σε λίτρα.
γ) Το επίπεδο ποιότητας του προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο με το οποίο συμμορφώνεται.
δ) Τα στοιχεία του υπεύθυνου διάθεσης στην αγορά.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν καταργούν ούτε τροποποιούν άλλες διατάξεις σχετικές με επισήμανση προϊόντων.
6. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά λιπαντικών δίχρονων κινητηρίων, τα οποία δεν πληρούν την παρούσα προδιαγραφή.
Β. Ποιοτικές απαιτήσεις για λιπαντικά δίχρονων κινητήρων.
Β.1 Δίχρονοι κινητήρες μοτοσυκλετών και οχημάτων χιονιού (snowmobil). Τα λιπαντικά δίχρονων κινητήρων μοτοσυκλετών και snowmobil είναι σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις του προτύπου JASO M345.(JAPANESE AUTOMOTIVE STANDARDS ORGANIZATION)
Β.2 Δίχρονοι κινητήρες εξωλέμβιων. Για λιπαντικά δίχρονων κινητήρων εξωλέμβιων ισχύουν οι απαιτήσεις του προτύπου ΝΜΜΑ TC-W3. (USA- NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION)

Άρθρο 3
Μεταβατική περίοδος
Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία κατά τρόπο αποδεδειγμένο έχουν παραχθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και δεν πληρούν τις πιο πάνω απαιτήσεις, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως τρία έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά τέτοιων προϊόντων καταθέτουν φάκελο για τα προϊόντα αυτά, εντός έξι (6) μηνών το αργότερο από τη δημοσίευση της παρούσας. Για προϊόντα που δεν είναι σύμφωνα με κάποιο πρότυπο, κατατίθενται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην απόφαση ΑΧΣ 301/77, ΦΕΚ Β/378/
19-4-1977 καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. Α.1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4
Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ρήτρα Αμοιβαίας Αναγνώρισης
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν απαγορεύεται, ούτε περιορίζεται ούτε αποτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά λιπαντικών δίχρονων κινητήρων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας.
Λιπαντικά δίχρονων κινητήρων τα οποία έχουν παρασκευασθεί νομίμως ή και διατεθεί στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή χώρες ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ ή στην Τουρκία, μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο στην Ελλάδα, όταν έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με τεχνικά πρότυπα, κανόνες ή και διαδικασίες παρασκευής και ελέγχου που ανταποκρίνονται δεόντως και ικανοποιητικά στις λειτουργικές απαιτήσεις δίχρονων μηχανών εσωτερικής καύσης σχεδιασμένων να λειτουργούν με προϊόντα της κατηγορίας αυτής και που αποδεδειγμένα εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν:
Η απόφαση ΑΧΣ 301/1977, «Περί προδιαγραφών ορυκτελαίων δίχρονων κινητήρων», ΦΕΚ Β/378/19-4-1977.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ
Τα μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Δ. Τσίπη, Σ. Αντωνιάδου, Ε. Δήμα, Κ. Μαγουλάς, Χ. Παπαχρήστου Ι. Σιταράς.»

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ