Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές της ΠΕ Χαλκιδικής

Αριθμ. 01α/665  – ΦΕΚ Β 2884 – 14.11.2013

Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010).
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1064/07-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. τ.τ. 12/3-1-2011 (Ορθή Επανάληψη), απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Απόφαση Περιφερειάρχη για ορισμό Αντιπεριφερειαρχών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας συνδικαλιστών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τα Προεδρικά Διατάγματα 899/1976 (ΦΕΚ 329/Α/
10-12-1976) «Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων», 664/1977 (ΦΕΚ 222/Α/13-08-1977) «Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων και διορθώσεως του υπ’ αριθμ. 899 Π.Δ.» και 667/1977 (ΦΕΚ 223/A/17-08-1977) «Περί καθορισμού τόπων θερινών διαμονών».
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ1.2.931/06-08-2013 έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.
11. Την υπ’ αριθμ. 130/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής, σχετικά με τον καθορισμό ωραρίου εμπορικών καταστημάτων θερινής περιόδου.
12. Την υπ’ αριθμ. 214/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας καταστημάτων στα Ν. Μουδανιά.
13. Την υπ’ αριθμ. 261/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, σχετικά με τον καθορισμό των ημερών και ωρών λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, των καταστημάτων τροφίμων, των τουριστικών καταστημάτων, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.
14. Την υπ’ αριθμ. 71/30-06-1997 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α.Χ.
15. Τις σχετικές αποφάσεις του Νομάρχη Χαλκιδικής για τον καθορισμό των ημερών και ωρών λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, των καταστημάτων τροφίμων, των τουριστικών καταστημάτων, το Σάββατο, τις Κυριακές και αργίες, σε ορισμένα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού Χαλκιδικής, κατά τις θερινές περιόδους 2006, 2007, 2008 και 2009, καθώς και το γεγονός ότι είχαν θετική απήχηση σε καταναλωτές, καταστηματάρχες και εργαζομένους, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα.
16. Τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίες διατυπώθηκαν στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην εκείνων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),

γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (“shops-in-a-shop”) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (“outlet”), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν προαιρετικά τις Κυριακές, εντός του πλαισίου ωραρίου που ορίζεται στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013, δηλαδή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00, κατά την χρονική περίοδο από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990(ΦΕΚ 101/Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α).

Οι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στις οποίες θα εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση είναι οι κάτωθι:
1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Γερακινή, Καλύβες, Ψακούδια και Μεταμόρφωση

2. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ: Όλες τις περιοχές του Δήμου.

3. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ: Ν. Μουδανιά, Ν. Καλλικράτεια, Ν. Τρίγλια, Ν. Πλάγια, Άγιος Παύλος, Ν. Ηράκλεια, Σωζόπολη, Ν. Φλογητά, Άγιος Μάμας, Ν. Ποτίδαια και Διονυσίου.

4. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ: Νικήτη, Ν. Μαρμαράς, Αγιος Νικόλαος, Σάρτη, Συκιά, Τορώνη και Πόρτο Κουφό.

5. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Ιερισσός, Νέα Ρόδα, Ολυμπιάδα, Στρατώνι, Αμμουλιανή και Πυργαδίκια.

Ειδικά για την περιοχή της Ουρανούπολης, επιτρέπουμε την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων προαιρετικά όλες τις Κυριακές του έτους.

Επιτρέπουμε την λειτουργία των ιχθυοπωλείων, κρεοπωλείων και αρτοποιείων, προαιρετικά, όλες τις Κυριακές του έτους σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.

Για το απασχολούμενο προσωπικό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1892/90 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την τήρηση των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

Την ευθύνη για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία τους τις ώρες και ημέρες που αναφέρονται στην παρούσα τη φέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.

Για τα αποκλειστικώς τουριστικά καταστήματα (είδη λαϊκής τέχνης, τουριστικών ειδών) ορίζεται ότι μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα και μετά τη λήξη του ωραρίου που αναφέρεται παραπάνω, υπό τον όρο ότι δεν απασχολούν προσωπικό τις ώρες αυτές.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή της αναθεώρησης τον Ιανουάριο του 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πολύγυρος, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ