Λειτουργία Καταστημάτων Θεσπρωτίας τις Κυριακές και αργίες.

Αριθ. οικ:1335 – ΦΕΚ Β 2934 – 20.11.2013

Λειτουργία Καταστημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας τις Κυριακές και αργίες.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 43 του Π.Δ. 140/2010 (Φ.Ε.Κ. 233/27-12-2010 τ.Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Την αριθ. 407/38/07-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου».
4. Του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α΄ 202) άρθρο 23 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 2224/94 «Ρυθμίσεις θεμάτων εργασίας».
6. Το Π.Δ. 899/1976 περί ανακηρύξεως περιοχών της χώρας ως τουριστικών τόπων.
7. Του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173) παρ. 2 του άρθρου 16 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
8. Το υπ’ αριθ. 1154/5-09-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ενημερώσαμε τους αρμόδιους φορείς να μας υποβάλλουν τις απόψεις τους.
9. Την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη.
10. Την εισήγηση της υπηρεσία μας.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε:

Εκτός από τις επτά (7) Κυριακές που προβλέπονται στον Νόμο 4177/2013 ήτοι:
1η ΚΥΡΙΑΚΗ
Από την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου (Τακτικές Εκπτώσεις).
2η ΚΥΡΙΑΚΗ
Από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου (Τακτικές Εκπτώσεις).
3η ΚΥΡΙΑΚΗ
Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου (Ενδιάμεσες εκπτώσεις).
4η ΚΥΡΙΑΚΗ
Το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου (Ενδιάμεσες εκπτώσεις).
5 και 6η ΚΥΡΙΑΚΗ
Τις δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων
7η ΚΥΡΙΑΚΗ
Την Κυριακή των Βαΐων.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας την κατ’ εξαίρεση λειτουργία, τις Κυριακές και ημέρες Αργίας, των καταστημάτων ως κάτωθι:
1) Την τελευταία Κυριακή του χρόνου.

2) Για τις τουριστικές περιοχές τα καταστήματα να λειτουργούν από την 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, όλες τις Κυριακές από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

α) Στον Δήμο Ηγουμενίτσας: στην Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας, την Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς, την Τοπική Κοινότητα Συβότων.

β) Στον Δήμο Σουλίου: στην Δημοτική Ενότητα Αχέροντα.

γ) Στον Δήμο Φιλιατών: στην Τοπική Κοινότητα Σαγιάδας.

3) Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται όλες τις Κυριακές του χρόνου και τις ημέρες αργίας η λειτουργία, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων, ανθοπωλείων, περιπτέρων και εξομοιουμένων καταστημάτων, φωτογραφείων, στιλβωτηρίων και αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών (όπως προβλέπετε από ειδικές διατάξεις που εξακολουθούν και ισχύουν).

4) Για την πόλη της Ηγουμενίτσας σύμφωνα με το Π.Δ. 899/1976 «Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων», επιτρέπεται όλες τις Κυριακές του έτους η λειτουργία καταστημάτων λαϊκής τέχνης, δερμάτινων ειδών, Αργυροχρυσοχοείων, τροφίμων – ποτών και τουριστικών ειδών.

5) Επίσης επιτρέπεται να παραμένουν ανοικτά τα τυροκομεία, οπωροπαντοπωλεία και κρεοπωλεία των τοπικών κοινοτήτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες από 11:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. άνευ απασχολήσεως προσωπικού, όλες τις Κυριακές και αργίες του έτους.

Κάθε άλλη απόφασή μας επί του θέματος παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από την δημοσίευσή της.
Ηγουμενίτσα, 7 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΩΜΑΣ Γ. ΠΙΤΟΥΛΗΣ