Λειτουργία πεδίου προσγείωσης Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών στο Δήμο Μαργαριτίου

Αριθμ. Πρ:ΥΠΑ/Δ3/Α/21999/5787 – ΦΕΚ Β 2115 – 01.08.2014

Χορήγηση Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών στο Δήμο Μαργαριτίου νομού Ηγουμενίτσας, ιδιοκτησίας Γιαννέλου Αθανασίου με την ονομασία Πεδίο Προσγείωσης «Μαργαρίτι».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε Άδεια Ίδρυσης-Λειτουργίας Πεδίου Προσγείωσης Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών, κατά την έννοια του άρθρου 5 και 12 του Π.Δ. 158/2002 (Αεροδρόμιο Κατηγορίας Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πεδίο προσγείωσης που βρίσκεται στο Δήμο Μαργαριτίου νομού Ηγουμενίτσας, με την ονομασία Πεδίο Προσγείωσης «Μαργαρίτι» ιδιοκτησίας Γιαννέλου Αθανασίου, με τα παρακάτω στοιχεία, φυσικά χαρακτηριστικά και επιχειρησιακά δεδομένα:

• Σημείο Αναφοράς Πεδίου Προσγείωσης (Airfield Reference Point), στο μέσον του διαδρόμου με συντεταγμένες 39ο22΄22΄΄Β και 20ο24΄49΄΄Α.
• Προσανατολισμός διαδρόμου 16/34.
• Επιφάνεια διαδρόμου χωμάτινη καλυμμένη με γρασίδι.
• Υψόμετρο διαδρόμου 110 μέτρα από Μ.Σ.Θ. (360 πόδια).
• Ο διάδρομος είναι μη ενόργανος.
• Διαστάσεις διαδρόμου: μήκος 270 μέτρα, πλάτος 18 μέτρα.
• Διαστάσεις ζώνης ασφαλείας (strip) 330Χ60 μέτρα.
• Ζώνη ασφαλείας μήκους 30 μέτρων και στα δύο κατώφλια του διαδρόμου.
• Τα κατώφλια του Δ/δ 16 και του Δ/δ 34 ταυτίζονται με τα ανωτέρω άκρα του διαδρόμου.
Επιχειρησιακά δεδομένα διαδρόμου:
TORA TODA ASDA LDA
RWY 16 270m 270m 270m 270m
RWY 34 270m 270m 270m 270m

2. Το παραπάνω πεδίο προσγείωσης διαθέτει σήμανση άξονα διαδρόμου και κατωφλίων καθώς επίσης και ένα (1) ανεμούριο στο μέσο του πεδίου προσγείωσης.

3. Το πεδίο διαθέτει πυροσβεστικό εξοπλισμό που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια – ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης αεροσκαφών, σε κατηγορία πυρασφάλειας 1.

4. Η χρησιμοποίηση του πεδίου προσγείωσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

4.1 Το πεδίο προσγείωσης θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση πτήσεων Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) του ιδιοκτήτη και των προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του χωρίς αμοιβή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του πεδίου προσγείωσης, των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας για την ασφαλή λειτουργία του.

4.2 Οι πτήσεις προς και από το πεδίο προσγείωσης θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Διατάξεις, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις και Κανονισμούς, σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών του αεροσκάφους, ως προς τον τύπο και το βάρος προσγείωσης-απογείωσης, λαμβανομένων υπόψη των επικρατουσών καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

4.3 Ειδικότερα για το εν λόγω πεδίο προσγείωσης υφίστανται οι παρακάτω περιορισμοί και προϋποθέσεις λειτουργίας:

4.3.1 Οι πτήσεις από και προς το πεδίο προσγείωσης θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, όπως περιγράφονται στο AIP GREECE, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες της περιοχής.

4.3.2 Υποχρεωτική κατάθεση σχεδίων πτήσεως, στις Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας του Κρατικού Αερολιμένα Κέρκυρας τα οποία θα διαβιβάζονται μέσω fax στον αριθμό 26610-45829 ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 26610-89824 ή 2661089805.

4.3.3 Οι πτήσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες VFR πτήσεων.

4.3.4 Έναρξη δραστηριοτήτων του πεδίου θα γίνεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως από την Υπηρεσία Ελέγχου Προσέγγισης του Κρατικού Αερολιμένα Κέρκυρας.

4.3.5 Τα αεροσκάφη θα πρέπει να ακολουθούν τα διαλαμβανόμενα στο AIP GREECE ENR 1.2.7 “Communication requirements for VFR flights”. Τα αεροσκάφη θα καλούν στη συχνότητα του πύργου της Κέρκυρας η οποία είναι 120.850 MHz και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επικοινωνία μπορούν να καλούν στη συχνότητα της προσέγγισης η οποία είναι 122.350MHz.

4.3.6 Τα αεροσκάφη θα πρέπει να ακολουθούν τα διαλαμβανόμενα στο AIP GREECE ENR 1.2.8, AD2-LGKR 2.22.4.6 “Transponder operation for VFR flights” και AD2-LGKR 2.22.5, AD2-LGKR-VFR “Procedures for VFR flights within KERKIRA TMA”.

4.3.7 Ανώτατο altitude στην περιοχή του πεδίου προσγείωσης θα είναι τα 1000ft. Για οποιοδήποτε υψηλότερο altitude απαιτείται έγκριση από την προσέγγιση Κέρκυρας.

4.3.8 Οι δραστηριότητες του πεδίου προσγείωσης δεν θα επηρεάζουν το επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας και θα υπάρχει, με μέριμνα του ιδιοκτήτη, συνεχής τηλεφωνική επαφή με την Υπηρεσία Ελέγχου Προσέγγισης της 131 ΣΜ, καθόλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.

4.3.9 Προ των πτήσεων επιβάλλεται η ενημέρωση για NOTAMs και μετεωρολογικά δεδομένα, με μέριμνα του ιδιοκτήτη.

4.3.10 Δεν επιτρέπεται η χρήση του πεδίου όταν επικρατούν μετεωρολογικές συνθήκες όπου η κάθετη συνιστώσα δυτικού-νοτιοδυτικού ανέμου υπερβαίνει τους 10 κόμβους λόγω ύπαρξης εμποδίου ανατολικά του δ/δ στη μεταβατική επιφάνεια του διαδρόμου.

5. Παράβαση των όρων και περιορισμών των, από τις οικείες διατάξεις, καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενικού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του πεδίου προσγείωσης, βαρύνει απευθείας τον ιδιοκτήτη του πεδίου προσγείωσης, ή τον χειριστή της ΥΠΑΜ κατά περίπτωση.

6. Ειδικά μνημονεύεται ότι πτήσεις από και προς το εξωτερικό πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ως Νομοθετημένου σημείου εισόδου-εξόδου για τη διενέργεια των, κατά νόμο, απαιτούμενων ελέγχων.

7. Επισημαίνεται ότι η δημιουργία ή ανάπτυξη τυχόν εμποδίων στις επιφάνειες περιορισμού εμποδίων και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των επιφανειών αυτών, θα επιφέρει τη μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας του πεδίου προσγείωσης, ή ακόμη και την άρση λειτουργίας του.

8. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων του πεδίου προσγείωσης ανήκει στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ.

9. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του πεδίου προσγείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

10. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του πεδίου προσγείωσης, στις εγκαταστάσεις του κλπ. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροποποίηση στα φυσικά χαρακτηριστικά και στον πάσης φύσεως εξοπλισμό θα πραγματοποιείται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ.

11. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μονομερώς και ελεύθερα χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δημοσίου, αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.

12. Η χορηγούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω πεδίου είναι αορίστου διάρκειας.

13. Ισχύς της παρούσας από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Διοικητής ΥΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΥΚΗΣ

——–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.211/1947, άρθρο 28 (ΦΕΚ 35/Α/28-02-1947) περί «Κύρωσης της Σύμβασης του Σικάγο».
β) Του Ν.Δ 714/1970, άρθρο 11, εδάφιο στ΄ (ΦΕΚ 238/Α/07-11-1970) «Περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.1340/1983, άρθρο 2 (ΦΕΚ 35/Α/18-03-1983).
γ) Του Ν.1815/1988, άρθρο 9, παρ. 2 (ΦΕΚ 250/Α/
11-11-1988) περί «Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ. 23 παρ. 2 του Ν.3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α/2005).
δ) Του Π.Δ. 56/1989, άρθρο 7 (ΦΕΚ 28/Α/01-02-1989) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του Ν.3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α) περί «Αναδιοργανώσεως της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις».
στ) Του Π.Δ.158/2002 (ΦΕΚ 137/Α/2002) περί «Ίδρυσης, κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ιδίως το άρθρο 12, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.348/2003 (ΦΕΚ 315/Α/2003).
ζ) Του ΠΔ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) τροποποίηση του ΠΔ 85/12 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…».
η) Του ΠΔ 119/13 (ΦΕΚ/153/Α/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Της υπ’ αριθμ. πρ. Δ10/Α΄/50277/2655/4?12?2008 (ΦΕΚ/Β΄/2539/15?12?2008) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. Δ/10/Α΄/17010/1145/2?6?11 (ΦΕΚ/Β΄/1198/9?6?2011), Δ10/Α14966/946/10?5?12 (ΦΕΚ Β΄/1587/10?5?2012) και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΑ/Δ10/Α΄/14244/1044/15?5?14 (ΦΕΚ/Β΄/1325/23?5?2014).
3. Το Παράρτημα 2, έκδοση 10η, τροποποίηση 39η της Σύμβασης του Σικάγο όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με την υπ΄ αρ. ΥΠΑ/Δ2/1614/514/
14-01-2008 (ΦΕΚ 87/Β/2008) Απόφαση Διοικητή ΥΠΑ «Υιοθέτηση του Παραρτήματος (Annex) 2, το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου».
4. Το Παράρτημα 14 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως αυτό ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ2/33387/10002/30-8-2007 (ΦΕΚ 1816/Β/2007) Απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Υιοθέτηση του Παραρτήματος (Annex) 14, Τόμος Ι, έκδοση 4η, τροποποίηση 7 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «αεροδρομίων-Σχεδιασμού και λειτουργιών αεροδρομίου» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου».
5. Την υπ’αριθ. Δ3/Γ/35526/8161/1-9-2008 (ΦΕΚ Β΄ 1810/
9-9-2008) Απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/26314/8802/27-7-2010 (ΦΕΚ Β’/1360/2-9-2010) Απόφαση Διοικητή περί έγκρισης Κανονισμού Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών.
7. Την από 10-02-2011 αίτηση με email του Αθανασίου Γιαννέλου.
8. Την υπ’ αριθμ. 9281/8-5-2014 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιγράφου Ηγουμενίτσας Γιαννούλη Ευαγγελίας «Πωλητήριο Αγροτικού Ακινήτου».
9. Την υπ’ αριθμ. 3426/153/01-02-2013 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Περιφέρειας Ηπείρου.
10. Το με αρ. πρ. 1482/28/3/2011 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά
11. Το με αρ. πρ. ΥΠΑ/Δ16/Β/1051/1-7-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ.
12. Το με αρ. Φ 551.3/AΔ 3516.31/05-08-2011 έγγραφο του ΓΕΑ.
13. Την υπ΄ αριθ. 4700/21-06-2013 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλου της ΥΠΑ/Δ3/Α.
14. Το υπ΄ αριθ. Δ3/Α/5357/2-07-2014 Ενημερωτικό-Εισηγητικό Σημείωμα
15. Το γεγονός ότι από την δημοσίευση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,