Λειτουργία σε 24ωρη βάση του Τμήματος Επικοινωνίας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων.

Αριθμ. 46511/38154 – ΦΕΚ Β 2385 – 25.09.2013

Καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Τμήματος Επικοινωνίας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).
4. Την υπ’ αριθ. 887/29-08-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων περί καθιέρωση της λειτουργίας σε 24ωρη βάση και την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας του Τμήματος Επικοινωνίας Πολιτών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και τη λειτουργία σε 24ωρη βάση του Τμήματος Επικοινωνίας Πολιτών, διότι το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί σε 24ωρη βάση με σκοπό την πληρέστερη διαχείριση όλων των αιτημάτων των δημοτών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 18.000,00 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2013 που θα βαρύνει τους Φ10/ΚΑ 6012.001 και 6012.002, δαπάνη ύψους 8.160,00 € περίπου προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος του ίδιου κωδικού του προϋπολογισμού του Δήμου.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ