Λειτουργία των ΔΟΥ για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις εκλογές

εκλογές 2014Δ6Δ 1063369 ΕΞ 2014 /15-04-2014

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία ορισμένων ΔΟΥ, στις 27 Απριλίου, καθώς και στις 3, 10, 16, 22 και 23 Μαΐου 2014, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.
ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ. ΔΠΕΙΣ 1061957 ΕΞ 2014/14.4.2014 έγγραφο της /νσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

1.Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί, στέλνουμε συνημμένα, για την έγκαιρη ενημέρωσή σας και για εφαρμογή, φωτοαντίγραφο αποσπάσματος της υπό έκδοση εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στο παραπάνω θέμα και το οποίο απέστειλε με ΦΑΞ η αρμόδια Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτού στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

2.Ενόψει των ανωτέρω, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω επισυναπτόμενο απόσπασμα, παρακαλούμε να μεριμνήσετε, ώστε οι Υπηρεσίες σας να παραμείνουν ανοιχτές από το πρωί μέχρι την 24η ώρα, για τον εφοδιασμό των υποψηφίων με τα απαραίτητα παράβολα, στις παρακάτω ημερομηνίες:

– την Κυριακή

, 27

Απριλίου

2014

– το Σάββατο

, 3

Μαΐου

2014

– το Σάββατο

, 10

Μαΐου

2014

– Παρασκευή

, 16

Μαΐου

2014

– την Πέμπτη

, 22

Μαΐου

2014

– την Παρασκευή, 23

Μαΐου

2014

3. Διευκρινίζεται σχετικά ότι, με ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ, για την εξυπηρέτηση των παραπάνω υποψηφίων:

α) θα παραμείνουν ανοικτές τις ημέρες αυτές οι ΔΟΥ της έδρας των Πρωτοδικείων και β) στις παρακάτω περιπτώσεις, όπου στις έδρες των Πρωτοδικείων υπάρχουν περισσότερες από μια ΔΟΥ, θα παραμείνουν ανοικτές, οι εξής:

η ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών (Λευκάδας 47 Α & Ευελπίδων-113 62 Αθήνα),

η ΔΟΥ Γ’ Πειραιά (Κολοκοτρώνη 140- 185 36 Πειραιάς),

η ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης (Ταντάλου 30- 546 29 Θεσσαλονίκη),

– η ΔΟΥ Β’ Λάρισας (Ρούσβελτ και Πατρόκλου-411 10 Λάρισα) μόνον για τις ημέρες 27 Απριλίου 2014 και 3 Μαΐου 2014, λόγω των εργασιών μεταστέγασης της ΔΟΥ Α’ Λάρισας, κατά τις παραπάνω ημέρες,

η ΔΟΥ Α’ Λάρισας (νέα διεύθυνση που θα μεταστεγαστεί: Χατζημιχάλη 81, Φιλιππούπολη Λάρισας), για τις ημέρες 10, 16, 22 και 23 Μαΐου 2014 και

η ΔΟΥ Α’ Πατρών (Κανακάρη 84-86, 261 10 Πάτρα).

4. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των ΔΟΥ (τηλέφωνα, ΦΑΞ, ταχυδρομικές διευθύνσεις, mails) είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα: www.gsis.gr και στην διαδρομή Επικοινωνία/Υπουργείο Οικονομικών, αρχεία: Περιφερειακών Υπηρεσιών (ΔΟΥ, Τελωνείων κλπ.) και Κατάλογος τηλεφώνων και διευθύνσεων Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΣΥΖΕΥΞΙΣ- ΔΟΥ- ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ.

5.Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής προς τις ΔΟΥ, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προσέλευση των υποψήφιων ή των εκπροσώπων τους σε αυτές, κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες, για την προμήθεια του παραβόλου.

 

Δ6Δ 1063621 ΕΞ 2014/ 16-04-2014

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αρμόδιας ΔΟΥ και ωράριο λειτουργίας αυτής την Κυριακή 4 Μαΐου 2014, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των εκπροσώπων των συνδυασμών, στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

1.Ύστερα από αίτημά σας, που αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, το οποίο υποβλήθηκε τηλεφωνικά στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, σας γνωρίζουμε ότι:

α) Η ΔΟΥ  ΙΓ΄ Αθηνών θα παραμείνει ανοικτή την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 μέχρι την 24η ώρα, για τον εφοδιασμό των υποψήφιων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των συνδυασμών, με τα αποδεικτικά είσπραξης, που προβλέπονται από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.5, αντίστοιχα, του άρθρου 3 του Ν.4255/2014 (Α’ 89).

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας

της παραπάνω ΔΟΥ είναι:

Ταχ. δ/νση: Λευκάδας 47

Α & Ευελπίδων-113 62 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210-82.20.510

ΦΑΞ

: 210- 88.43.670

2. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως:

α) Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών, μεριμνήσει για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των υποψήφιων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων των συνδυασμών, προβαίνοντας προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

β) Η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης να παράσχει τις αναγκαίες, κατά τον τομέα αρμοδιότητάς της, οδηγίες προς την ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών, αναφορικά με τα αποδεικτικά είσπραξης, που προβλέπονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις.

3. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής προς την ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προσέλευση των υποψήφιων ή των εκπροσώπων τους, καθώς και των εκπροσώπων των συνδυασμών σε αυτή την ως άνω ημέρα, για την προμήθεια των αποδεικτικών είσπραξης.

 

Δ6Δ 1064526 ΕΞ 2014/ 22-04-2014
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία ΔΟΥ, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, καθώς για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των εκπροσώπων των συνδυασμών, στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. πρωτ. 6 1063369 ΕΞ 2014/15.4.2014 και 6 1063621 ΕΞ 2014/16.4.2014 έγγραφά μας»

1. Σε συνέχεια των προαναφερθέντων σχετικών εγγράφων μας, που αφορούν στο παραπάνω σε περίληψη θέμα και ύστερα από συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες των ως άνω εγγράφων τροποποιούνται και ισχύουν ως εξής:

α) οι Υπηρεσίες σας θα παραμείνουν ανοιχτές από το πρωί μέχρι την 24η ώρα, για τον εφοδιασμό των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές με τα απαραίτητα παράβολα,

στις παρακάτω ημερομηνίες:

– Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

– την Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

– Παρασκευή , 16 Μαΐου 2014

– την Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

β) Η ΔΟΥ Β’ Λάρισας (Ρούσβελτ και Πατρόκλου-411 10 Λάρισα) θα παραμείνει ανοικτή μόνον τις ημέρες 26 και 27 Απριλίου 2014.

γ) Η ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών και μόνον θα παραμείνει ανοικτή και το Σάββατο 3 Μαΐου 2014, καθώς και την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 μέχρι την 24η ώρα, για τον εφοδιασμό των υποψήφιων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των συνδυασμών, με τα αποδεικτικά είσπραξης,

2.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους μας

Δ6Δ 1063369 ΕΞ 2014 /15-04-2014 (σε pdf)
Δ6Δ 1063621 ΕΞ 2014/ 16-04-2014 (σε pdf)
Δ6Δ 1064526 ΕΞ 2014/ 22-04-2014 (σε pdf)