Λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές στην Ηλεία

Αριθ. 236847/2774 – ΦΕΚ Β 2934 – 20.11.2013

Απόφαση ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α 173).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την αριθ. 461176/935/19-2-2013 (ΦΕΚ 463/Β/26-2-2013) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3337/2005 (ΦΕΚ 202/A΄/19-08-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/A΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊό­ντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Το αριθ. 84/15-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
7. Τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, όπως αυτές διατυπώθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την 11η Σεπτεμβρίου 2013 στην αίθουσα του Συνεδριακού κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και μας κοινοποιήθηκαν μέσω αλληλογραφίας, ήτοι:
• Η με αριθ. 179 απόφαση της 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανδρίτσαινας –
Κρεστένων στις 30-10-2013.
• Η με αριθ. 52 απόφαση της 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 19-10-2013.
• Το με αριθ. πρωτ. 51965/30-10-2013 έγγραφο του Δήμου Πύργου Ηλείας.
• Τα με αριθ. πρωτ. 14/2013 και 15/25-10-2013 έγγραφα της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας.
• Το με αριθ. πρωτ. 9/29-10-2013 έγγραφο της Ομοσπονδίας Παραγωγικών Τάξεων Ν. Ηλείας.
• Το με αριθ. πρωτ. 532/11-09-2013 έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Ηλείας (στην Αμαλιάδα).
• Το με αριθ. πρωτ. 75/01-10-2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας.
• Το με αριθ. πρωτ. 869/24-10-2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας «Ο ΕΡΜΗΣ».
• Το με αριθ. πρωτ. 77/03-09-2013 έγγραφο του Εμπορικού, Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Ανδραβίδας.
• Το από 9/9/2013 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος.
• Το από 11-9-2013 έγγραφο του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας.
• Το έγγραφο του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Πύργου και Συναφών Ειδικοτήτων.
• Το με αριθ. πρωτ. 54/29-10-2013 έγγραφο του Συλλόγου Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών (ΕΒΕ) Ν. Ηλείας.
Αφού συνεκτιμήθηκαν σημαντικές παράμετροι, όπως είναι ο εξαντλητικός και γόνιμος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μέσα από τον οποίο προέκυψε ότι η περαιτέρω επέκταση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές (πέραν των τουριστικών περιοχών ως ισχύει) προϋποθέτει τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς, καθώς και το γεγονός ότι o εν λόγω νόμος έχει ήδη επιφέρει σοβαρές αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, αποφασίζουμε:

1. Το μη καθορισμό επιπλέον Κυριακών για την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων στο σύνολο της Π.Ε. Ηλείας (παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173) πέραν αυτών που έχουν καθοριστεί ρητά σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173).

2. Αναλυτικά οι Κυριακές που ορίζονται για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173) είναι οι εξής:
• Την πρώτη Κυριακή από την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου στις τακτικές εκπτώσεις.
• Την πρώτη Κυριακή από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου στις τακτικές εκπτώσεις.
• Την πρώτη Κυριακή από το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου στις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους.
• Την πρώτη Κυριακή από το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου στις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους.
• Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημερομηνία των Χριστουγέννων.
• Την Κυριακή των Βαΐων.

3. Επιτρέπουμε τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων προαιρετικά όλες τις Κυριακές του χρόνου, πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων, στις παρακάτω περιοχές, λόγω του ιδιαίτερου τουριστικού ενδια­φέροντός τους:
• Δ.Δ. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (σχετική η με αριθ. 52/19-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας).
• Δ.Δ. Κατακόλου του Δήμου Πύργου (σχετικό το με αρ. πρωτ. 51965/30-10-2013 έγγραφο του Δήμου Πύργου).
• Δ.Δ. Ανδρίτσαινας του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων (σχετική η με αριθ. 179/30-10-2013 απόφαση της 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων).

4. Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν τις Κυριακές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.4177/2013 εντός του πλαισίου ωραρίου, ήτοι από τις 11:00 έως τις 20:00.

5. Η παρούσα απόφαση δεν καταλαμβάνει ζητήματα που ρυθμίζονται με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τις τουριστικές περιοχές.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά τον μήνα Ιανουάριο και με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πύργος, 6 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ