Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Φθιώτιδα

Αριθμ. 124407/1197 – ΦΕΚ Β 2964 – 22.11.2013

Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (Φ.Ε.Κ. 241/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
3. Την υπ. αριθμ. οίκ. 4762/141/14-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 175/Β΄/
31-1-2013) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την ανάθεση τομέων αρμοδιότητας και μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας στους Αντιπεριφερειάρχες.
4. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 16 του
Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/2013).
5. Το υπ. αριθμ. 84/15-10-2013 έγγραφο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
6. Το υπ. αριθμ. οίκ. 102678/963/6-9-2013 έγγραφό μας.
7. Το υπ. αριθμ. 76244/9-10-2013 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων.
8. Το υπ. αριθ. 14269/26-9-2013 έγγραφο του Δήμου Στυλίδας.
9. Το υπ. αριθμ. 17680/27-9-2013 έγγραφο του Δήμου Λοκρών.
10. Το υπ. αριθμ. 16759/23-10-2013 έγγραφο του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου.
11. Τα υπ. αριθμ. 425/23-9-2013 και 468/23-10-2013 έγγραφα της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
12. Τις προτάσεις που κατατέθηκαν από όλους στην σύσκεψη της 4ης Νοεμβρίου 2013 στο Γραφείο του Αντιπεριφερειόρχη Φθιώτιδας,
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προυπολογισμού, αποφασίζουμε:

Δεν επιτρέπουμε, στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων άλλες Κυριακές, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.

Για το απασχολούμενο προσωπικό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.1892/90 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την τήρηση των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

Την ευθύνη για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία τους τις ώρες και ημέρες που αναφέρονται στην παρούσα τη φέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.

Η παρούσα απόφαση δεν καταλαμβάνει τους καθορισθέντες από το νόμο τουριστικούς τόπους, για τους οποίους ισχύει η ειδικότερη για αυτούς νομοθεσία.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Λαμία, 4 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ