Νόμος 4933/2022 για την προστασία των καταναλωτών

Νόμος 4933/2022 για την προστασία των καταναλωτών

 

Νόμος 4933/2022ΦΕΚ τεύχος Α 99/20.05.2022
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2019/2161/ΕΕ
Άρθρο 3 Εκπτώσεις – Προσφορές – Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4177/2013
(άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ – παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 4 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές – Τροποποίηση άρθρου 21 του ν. 4177/2013
(άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ – παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 5 Ορισμοί – Τροποποίηση άρθρου 9α του ν. 2251/1994
(περ. γ΄, ιγ΄ και ιδ΄ του άρθρου 2 της Οδηγίας 2005/29/ ΕΚ – παρ. 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 6 Παραπλανητικές πράξεις – Τροποποίηση άρθρου 9δ του ν. 2251/1994
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ – παρ. 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 7 Παραπλανητικές παραλείψεις – Τροποποίηση άρθρου 9ε του ν. 2251/1994
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ – παρ. 4 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 8 Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές – Τροποποίηση άρθρου 9στ του ν. 2251/1994
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ – παρ. 7 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 9 Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 9θ του ν. 2251/1994
(άρθρο 11α της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ – παρ. 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 10 Ορισμοί – Τροποποίηση άρθρου 1α του ν. 2251/1994
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 11 Ορισμοί – Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 2251/1994
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 12 Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση άρθρου 3α του ν. 2251/1994
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 13 Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος – Τροποποίηση άρθρου 3β του ν. 2251/1994
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 4 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 14 Πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις που συνάπτονται σε επιγραμμικές αγορές – Προσθήκη άρθρου 3βα στον ν. 2251/1994
(άρθρο 6α της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 5 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 15 Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος – Τροποποίηση άρθρου 3γ του ν. 2251/1994
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 6 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 16 Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως – Τροποποίηση άρθρου 3δ του ν. 2251/1994
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 7 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 17 Δικαίωμα υπαναχώρησης – Τροποποίηση άρθρου 3ε του ν. 2251/1994
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 8 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 18 Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης – Τροποποίηση άρθρου 3στ του ν. 2251/1994
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 9 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 19 Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση υπαναχώρησης – Τροποποίηση άρθρου 3θ του ν. 2251/1994
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 10 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ )
Άρθρο 20 Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης – Τροποποίηση άρθρου 3ι του ν. 2251/1994
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 11 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 21 Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης – Τροποποίηση άρθρου 3ιβ του ν. 2251/1994
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 12 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 22 Υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις άλλες από τις συναπτόμενες εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος – Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 2251/1994
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 23 Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 13α του ν. 2251/1994
(άρθρα 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ και 8β της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ – άρθρο 1, παρ. 5 και 6 του άρθρου 3, παρ. 13 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2161/2019/ΕΕ)
Άρθρο 24 Τροποποίηση του Παραρτήματος του ν. 2251/1994
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ – περ. β΄ παρ. 4 και παρ. 15 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 25 Ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών – Τροποποίηση άρθρου 7α του ν. 2251/1994

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 26 Αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων εντός της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους – Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 1198/1981
Άρθρο 27 Διευκόλυνση της λειτουργίας των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων (ομοσπονδιών) των πωλητών λαϊκών αγορών – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 23 του ν. 4849/2021
Άρθρο 28 Αρμοδιότητα για την έκδοση, χορήγηση, μεταβίβαση και την ανανέωση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών – Τροποποίηση άρθρου 26 του ν. 4849/2021
Άρθρο 29 Νομοτεχνική διόρθωση παραπομπής – Τροποποίηση περ. γ΄ άρθρου 28 του ν. 4849/2021
Άρθρο 30 Ιδεατό στερεό – Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 4067/2012
Άρθρο 31 Κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης – Εξουσιοδοτική ρύθμιση – Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 4067/2012
Άρθρο 32 Κατασκευές πάνω από το μέγιστο ύψος – Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4067/2012
Άρθρο 33 Προέγκριση οικοδομικής άδειας – Προσωρινές κατασκευές και εργασίες – Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 4062/2012
Άρθρο 34 Ύπαρξη προσώπου – Οδικό δίκτυο – Κυκλοφοριακές συνδέσεις – Τροποποίηση άρθρου 5α του ν. 4062/2012
Άρθρο 35 Προσωπικό Γραφείου Ελληνικού – Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 4062/2012
Άρθρο 36 Χρήσεις γης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 44 του ν. 4759/2020
Άρθρο 37 Υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων (Data Centers)
Άρθρο 38 Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις – Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 4801/2021
Άρθρο 39 Παράταση προθεσμιών για τη λειτουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 40 Παραγωγή αντισηπτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση ισχύος παρ. 1 και 3 άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Άρθρο 41 Διάθεση πρόσθετου ποσού από το Π.Δ.Ε. για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001 – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 του ν. 2963/2001
Άρθρο 42 Διορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» – Τροποποίηση παρ. 1 εσωτ. άρθρου 8 και παρ. 6 εσωτ. άρθρου 18 άρθρου 72 του ν. 4914/2022
Άρθρο 43 Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων που συνέχονται με τη χρήση ακινήτων του Δημοσίου
Άρθρο 44 Ειδικότερες διατάξεις για τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 48 του ν. 4843/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 45 Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»
Άρθρο 46 Προθεσμία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Άρθρο 47 Νομοτεχνικές βελτιώσεις – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 30 και άρθρου 31 του ν. 2160/1993
Άρθρο 48 Προγράμματα μετεκπαίδευσης – Τροποποίηση άρθρου 56 του ν. 4465/2017
Άρθρο 49 Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών Κρήτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 51 – Έναρξη ισχύος

 

Νόμος 4933/2022ΦΕΚ τεύχος Α 99/20.05.2022
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις