Μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ για τους σπουδαστές Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ)

Μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ για τους σπουδαστές Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ)

για το έτος 2022 στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ

 

Αριθμ. 94217/K5 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3487/30.07.2021
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. για το έτος 2022 στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ

Άρθρο 1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ

Στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ. με τη χρήση προσωποποιημένης κάρτας μετακίνησης.

Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

1. Δικαιούχοι προσωποποιημένης κάρτας μειωμένου κομίστρου είναι οι καταρτιζόμενοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών.

β) Δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση.

2. Οι ως άνω δικαιούχοι απαλλάσσονται κατά το ήμισυ (50%) από την καταβολή της τιμής του καθορισθέντος κομίστρου για τη διάρκεια του έτους 2022.

3. Το δικαίωμα μειωμένου κομίστρου μετακίνησης εξασφαλίζεται με τη διάθεση καρτών μετακίνησης / δελτίων ειδικού εισιτηρίου από τους Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ. στις ως άνω κατηγορίες δικαιούχων.

Άρθρο 3
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΚΑΙ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ΚΑΙ Ο.Α.Σ.Θ.

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών, που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού, υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων καρτών, από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι κάρτες αυτές να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για την μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων με μειωμένο κόμιστρο, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 
 

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους, με χρήση του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης, επικύρωσης και έλεγχο του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

4. Το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο στα συγκοινωνιακά μέσα O.A.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ., πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών (Ο.Α.Σ.Α.) ή με την ανανέωση των δελτίων ειδικού εισιτηρίου (Ο.Α.Σ.Θ.).

5. Οι δικαιούχοι κάτοχοι των καρτών επιδεικνύουν τα παραστατικά που πιστοποιούν το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο όποτε τους ζητείται από τους Εντεταλμένους Ελεγκτές Κομίστρου.

6. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετα-κίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Άρθρο 4
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διοικητικές ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Άρθρο 5
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσης εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2022