Αμοιβή δικηγόρου για συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφο

Αμοιβή δικηγόρου για συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφο

Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση σε πράξη βεβαίωσης λύσης γάμου ενώπιον συμβολαιογράφουΝόμος 4531/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 62/05.04.2018
Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, 
ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 28
Διατάξεις που αφορούν τα συναινετικά διαζύγια

1. Στο Παράρτημα ΙΙ με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ» του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α 208) προστίθεται η φράση:

«ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 321 ευρώ».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Το παραπάνω αναφερόμενο ποσό, που αναφέρεται στον Κώδικα Δικηγόρων, είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή και μόνο για την παράσταση

Στην πραγματικότητα ο δικηγόρος διαμορφώνει την αμοιβή του αναλόγως με την περιπλοκότητα της υπόθεσης, καθόσον κάθε συναινετικό διαζύγιο είναι διαφορετικό ως προς τα πραγματικά περιστατικά και τις ανάγκες που προκύπτουν

Επιπλέον το ποσό αυτό της αμοιβής επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ και με το ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο δικηγόρος για το γραμμάτιο προείσπραξης εισφορών στον Δικηγορικό Σύλλογο.

Περαιτέρω προκειμένου οι σύζυγοι να φτάσουν σε συμφωνία και να αποτυπωθεί η συμφωνία αυτή στο συμφωνητικό μπορεί να χρειαστούν πολλές ώρες απασχόλησης του δικηγόρου και η χρονοχρέωση της κάθε ώρας είναι περίπου 80 ευρώ (συν ΦΠΑ) 

2. Στην περίπτωση δ ́ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 111376/11.1.2012 κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων» (Β 13), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων

«Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι έγγραφες συμφωνίες των συζύγων οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου για αυτές.»

Συναινετικό διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου. Ερωτήματα και έγγραφα