Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Αχαρνών

Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Αχαρνών

Μεταφέρεται η έδρα συμβολαιογράφου από τη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα Άνω ΛιοσίωνΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 45/15.03.2018
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από τη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αχαρνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 παρ. 3 και 4 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2830/2000 (Α ́96),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α ́98).
2. Την από 4-7-2017 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
3. Τη με αριθμό 6/2017 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τη με αριθμό 8/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η έδρα μιας εκ των θέσεων συμβολαιογράφων του Ειρηνοδικείου Αχαρνών μεταφέρεται από τη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων. Ο αναπληρωτής του συμβολαιογράφου

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως