Νόμος 4514/2018. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Νόμος 4514/2018. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Νόμος 4514/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 14/30.01.2018
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.Σκοπός των διατάξεων του παρόντος Μέρους είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 173/12.6.2014), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2016/1034/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2016 (ΕΕ L175/30.6.2016), λαμβάνοντας υπόψη την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής της  7ης Απριλίου 2016 (EE L 87/500, 31.3.2017).

Δείτε αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων του νόμου 4514/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 14/30.01.2018