Νόμος 4990/2022 Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου

Νόμος 4990/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 210/11.11.2022
Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1937 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 3: Ορισμοί
Άρθρο 4: Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 5: Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 6: Προσωπικό πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 7: Προϋποθέσεις για την προστασία των αναφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 8: Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς στον δημόσιο τομέα
Άρθρο 9: Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς στον ιδιωτικό τομέα
Άρθρο 10: Διαδικασία εσωτερικής υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφοράς και αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.A.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 11: Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικός δίαυλος αναφοράς – Αρμοδιότητες
Άρθρο 12: Διαδικασία υποβολής εξωτερικής αναφοράς, πληροφορίες και παρακολούθηση της αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
Άρθρο 13: Προϋποθέσεις προστασίας προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Άρθρο 14: Υποχρέωση εμπιστευτικότητας
Άρθρο 15: Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 16: Τήρηση αρχείων των αναφορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 17: Απαγόρευση αντιποίνων
Άρθρο 18: Μέτρα για την προστασία έναντι αντιποίνων
Άρθρο 19: Μέτρα στήριξης
Άρθρο 20: Επανορθωτικά μέτρα
Άρθρο 21: Μέτρα για την προστασία των αναφερόμενων
Άρθρο 22: Απαγόρευση παραίτησης από δικαιώματα και μέσα έννομης προστασίας
Άρθρο 23: Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 24: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 25: Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
Άρθρο 26: Απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. – Αντικατάσταση άρθρου 43 ν. 4745/2020
Άρθρο 27: Δυνατότητα επιχορήγησης της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τη διενέργεια μελετών και την προμήθεια εξοπλισμού – Τροποποίηση περ. (αα) υποπαρ. 2.2. παρ. 2 άρθρου 132 ν. 4199/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 28: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ως προς τις επιδόσεις στη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Τροποποίηση άρθρου 40 π.δ. 18/1989
Άρθρο 29: Ηλεκτρονικές επιδόσεις προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 21 π.δ. 18/1989
Άρθρο 30: Έκθεση επίδοσης σε περίπτωση ηλεκτρονικής κοινοποίησης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 44 και παρ. 6 άρθρου 48 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 31: Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4491/2017
Άρθρο 32: Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4356/2015
Άρθρο 33: Επανακαθορισμός των δικαιούχων, των αποζημιώσεων και των αμοιβών που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 52 ν. 4871/2021
Άρθρο 34: Νομοθετική εξουσιοδότηση για την κάλυψη δαπανών σχετικά με την εισαγωγική εκπαίδευση στη Σχολή Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 59 ν. 4963/2022
Άρθρο 35: Ορισμός Προϊσταμένων Γραμματειών των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας ως δευτερευόντων διατακτών
Άρθρο 36: Διάρκεια θητείας του Εθνικού Μέλους της EUROJUST και του βοηθού αυτού – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4689/2020
Άρθρο 37: Αναστολή προθεσμιών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης
Άρθρο 38: Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης
Άρθρο 39: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 40: Διασφάλιση της επάρκειας και της επαρκούς σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στο παρατηρητήριο τιμών προϊόντων «Καλάθι του νοικοκυριού» – Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 87 του ν. 4986/2022
Άρθρο 41: Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 42: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 43: Εξόφληση τιμολογίων για συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 44: Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Νόμος 4990/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 210/11.11.2022
Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης