Νόμος 4583/2018. Κατάργηση διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων

Νόμος 4583/2018. Κατάργηση διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων

Καταργούνται οι διατάξεις και το ποσό της προσωπικής διαφοράς, κατά τον υπολογισμό, εξακολουθεί να καταβάλλεται στους συνταξιούχους
Νόμος 4583/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 212/18.12.2018
Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων

1. Η περίπτωση β ́ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α ́ 85), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4472/2017 (Α ́ 74), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, όπως ισχύει

2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 του ν. 4472/2017 καταργούνται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/97/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 20ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ,
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Άρθρο 2
Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 6
Σκοπός και γενικές αρχές εποπτείας
(άρθρο 12 και άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 12
Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 19
Ειδικό μητρώο και Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 27
Γενικές αρχές
(Άρθρο 17 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Άρθρο 36
Πεδίο εφαρμογής πρόσθετων απαιτήσεων
(Άρθρο 26 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 41
Διοικητικές κυρώσεις και συναφείς ρυθμίσεις
(Άρθρο 31 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47
Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 49
Παράρτημα
Προσαρτάται στο παρόν Μέρος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού το Παράρτημα XIIΙ.

Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 48.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 56
Τροποποίηση του Παραρτήματος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 57
Τροποποίηση του ν. 4170/2013
Άρθρο 58
Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 59
Τροποποίηση των άρθρων 11, 34 και 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 60
Τροποποίηση των άρθρων 85, 88 και 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
Άρθρο 61
Τροποποίηση του άρθρου 102 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
Άρθρο 62
Τροποποίηση των άρθρων 72, 73 και 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 64
Τροποποίηση των άρθρων 129 και 137 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 65
Τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 και του άρθρου 1 της Δ. 697/35/1990 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 66
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, προστίθενται εδάφια
Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 3943/2011
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 1676/1986
Άρθρο 69
Τροποποίηση των άρθρων 4, 7, 11, 12 και 14 του ν. 2969/2001
Άρθρο 70
Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4446/2016
Άρθρο 71
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3054/2002
Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4389/2016
Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4389/2016
Άρθρο 74
Τροποποίηση της παρ. Δ ́ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Άρθρο 75
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ ́ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Άρθρο 76
Θέματα συνεταιριστικών μερίδων των αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986
Άρθρο 77
Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στην Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε.
Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4557/2018
Άρθρο 79
Τροποποίηση του άρθρου 128 του ν. 4549/2018
Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016
Άρθρο 81
Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων σε Δήμους και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 82
Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Σφακίων του Νομού Χανίων η κυριότητα μέρους του δημοσίου ακινήτου
Άρθρο 83
Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3130/2003 (Α ́ 76), αντικαθίσταται
Άρθρο 84
Ενσωμάτωση του άρθρου 95 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 173/12.6.2014)
Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986

Άρθρο 86
1. Από την 1.1.2019 τίθεται σε ισχύ πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών.

Η επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών αποδοχών του εργαζομένου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

2. Για το παραπάνω πρόγραμμα ο ΕΦΚΑ επιχορηγείται κατ’ έτος με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 87
Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
Άρθρο 88
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α ́ 138), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την 30ή Ιουνίου 2019.».
Άρθρο 89
Στο άρθρο 35 του ν. 4531/2018 (Α ́ 62), προστίθεται παράγραφος 4
Άρθρο 90
Ανατιμολόγηση φαρμάκων, κλειστοί προϋπολογισμοί και παράταση προθεσμιών
Άρθρο 91
Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού
Άρθρο 92
Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 93
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 92 του παρόντος, παύουν να ισχύουν όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13  του ν. 4346/2015 (Α ́ 152) και του άρθρου 61 του ν. 4370/2016 (Α ́ 37) κατά το μέρος που αφορούν τα προϊόντα του άρθρου 90 του ν. 2960/2001.
Άρθρο 94
Τροποποίηση του άρθρου 137 του ν. 4537/2018
Άρθρο 95
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
Άρθρο 96
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 17 του ν. 3492/2006
Άρθρο 97
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4472/2017
Άρθρο 98
Τροποποίηση των άρθρων 77, 78 και 81 του ν. 4446/2016
Άρθρο 99
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014
Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4514/2018
Άρθρο 101
Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
Άρθρο 102
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4081/2012
Άρθρο 103
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2017/2399)
Άρθρο 104
Τροποποίηση του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2017/2399)
Άρθρο 105
Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α ́ 265), προστίθεται παράγραφος 5

Άρθρο 106
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 και στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 1026/1980 (Α ́ 48) η λέξη «τριετία» αντικαθίσταται από τη λέξη «τετραετία».
2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 1539/1985 (Α 64) καταργείται.

Άρθρο 107
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4508/2017 (Α ́ 200), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.».

Άρθρο 108
Η διάταξη του άρθρου 13 του ν. 4483/2017 (Α ́ 107), τροποποιείται

Άρθρο 109
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Νόμος 4583/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 212/18.12.2018