Νόμος 4758/2020 με διατάξεις για φορολογία και τέλη κυκλοφορίας

Νόμος 4758/2020 με διατάξεις για φορολογία και τέλη κυκλοφορίας

Νόμος 4758/2020 με διατάξεις για φορολογία, λαθρεμπόριο, τέλη κυκλοφορίας

 

Νόμος 4758/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 242/04.12.2020
Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 3: Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4410/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 4: Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 2960/2001
Άρθρο 5: Ηλεκτρονικό σύστημα για την ταυτοποίηση των αλκοολούχων ποτών – Προσθήκη άρθρου 93Β στον ν. 2960/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 6: Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων
Άρθρο 7: Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και δημοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίμων – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001
Άρθρο 8: Επέκταση συστήματος εισροών-εκροών σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2960/2001
Άρθρο 9: Επέκταση συστήματος εισροών-εκροών σε φορολογικές αποθήκες υγραερίων – Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 2960/2001
Άρθρο 10: Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα – Τροποποίηση της υποπερ. ββ΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002.
Άρθρο 11: Φορολογική σήμανση υγρών καυσίμων και υγραερίων – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002
Άρθρο 12: Κυρώσεις για βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων επί παραβάσεων των υποχρεώσεων της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 – Τροποποίηση του άρθρου 17 και προσθήκη άρθρου 17Α στον ν. 3054/2002
Άρθρο 13: Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων – Προσθήκη άρθρου 119Γ στον ν. 2960/2001 Άρθρο 14: Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα εισροών-εκροών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 15: Αδειοδότηση δραστηριοτήτων σχετικά με την αγορά και τον εξοπλισμό παραγωγής καπνικών προϊόντων – Τροποποίηση του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001
Άρθρο 16: Ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών – Τροποποίηση του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001
Άρθρο 17: Υποχρέωση εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001
Άρθρο 18: Πληρωμές εξαρτώμενες από τις κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων καπνών – Τροποποίηση του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001
Άρθρο 19: Φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. λεπτοκομμένου καπνού και άλλων καπνών για κάπνισμα – Προσθήκη άρθρου 98Α στον ν. 2960/2001
Άρθρο 20: Κατασχέσεις Καπνικών – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 2960/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 21: Επιβολή προστίμων για την παρεμπόδιση του τελωνειακού ελέγχου – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001
Άρθρο 22: Αυστηροποίηση ποινών λαθρεμπορίας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 2960/ 2001
Άρθρο 23: Καθορισμός κινήτρων και αμοιβών – Μέτρα Προστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 158 του ν. 2960/2001
Άρθρο 24: Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη ζώνη – Προσθήκη παρ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 στο άρθρο 148 και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001
Άρθρο 25: Εφαρμογή διατάξεων του ν. 2960/2001 από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 27: Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Άρθρο 28: Κύρωση του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού
Άρθρο 28A: Διατάξεις εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Κ.ΛΠ.

Άρθρο 29: Δικαιούμενοι εγγραφής στο Μητρώο – Ελάχιστη αμοιβή – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4182/2013
Άρθρο 30: Αποποίηση διορισμού – διαγραφή και επανεγγραφή στο Μητρώο – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4182/2013
Άρθρο 31: Αντικατάσταση – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4182/2013
Άρθρο 32: Παραίτηση – Διαγραφή και επανεγγραφή στο Μητρώο – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4182/2013
Άρθρο 33: Διάρκεια αρχικής μίσθωσης – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4182/2013
Άρθρο 34: Δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4182/2013
Άρθρο 35: Πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία – Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4182/2013
Άρθρο 36: Τμηματική καταβολή τιμήματος – Τροποποίηση του άρθρου 58 του π.δ. 715/1979 Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 38: Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001
Άρθρο 39: Υπολογισμός τέλους ταξινόμησης με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 – Τροποποίηση του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Άρθρο 40: Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – Προσθήκη του άρθρου 5Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41: Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
Άρθρο 42: Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου
Άρθρο 43: Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών
Άρθρο 44: Προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσωπικού
Άρθρο 45: Μεταφορά προσωπικού εντός Ομίλου
Άρθρο 46: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού εντός του Ομίλου
Άρθρο 47: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού στο Δημόσιο
Άρθρο 48: Πολιτική προμηθειών
Άρθρο 49: Αναλογική εφαρμογή στην θυγατρική εταιρεία της ΕΛΤΑ Α.Ε.
Άρθρο 50: Περί χρηματοδοτήσεως της παροχής καθολικής υπηρεσίας – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012
Άρθρο 51: Σύσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δωρεών (e-Δωρεές)
Άρθρο 52: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 53: Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των οφειλετών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές – Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020
Άρθρο 54: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την επιστροφή του ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων – Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 4690/2020
Άρθρο 55: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης
Άρθρο 56: Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020
Άρθρο 57: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για μισθωτή εργασία αλλοδαπών αξιωματικών και πληρωμάτων, φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής για διεθνείς πλόες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ Φ.Π.Α.

Άρθρο 58: Προκαταβολή επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επαγγελματίες αλιείς, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών – Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 2960/2001
Άρθρο 59: Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα
Άρθρο 60: Πρόστιμο για περιπτώσεις διαφυγής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ποσού έως πενήντα ευρώ – Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001
Άρθρο 61: Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης – Βάση υπολογισμού και συντελεστές φόρου – Βεβαίωση και είσπραξη του φόρου – Αντικατάσταση του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001
Άρθρο 62: Επέκταση απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης – Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2960/2001
Άρθρο 63: Σφράγιση βυτιοφόρων μεταφοράς υποκείμενων υγρών καυσίμων προς εξαγωγή – Προσθήκη άρθρου 112Α στον ν. 2960/2001
Άρθρο 64: Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για διάφορα παρασκευάσματα – Τροποποίηση παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Άρθρο 65: Επιστροφή καταβληθέντος τέλους ταξινόμησης οχημάτων που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001
Άρθρο 66: Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχημάτων – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2367/1953

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν. 4009/2011

Άρθρο 67: Εποπτεία Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος – Τροποποίηση του άρθρου 381 του ν. 4512/2018
Άρθρο 68: Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης οφειλών της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011
Άρθρο 69: Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 70: Αποφάσεις Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθεισών δαπανών – Τροποποίηση των περ. α΄ και β΄ της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014
Άρθρο 71: Αρμοδιότητες Τριμελών Επιτροπών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 ν. 3086/2002
Άρθρο 72: Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
Άρθρο 73: Καταβολή μισθωμάτων κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.- Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
Άρθρο 74: Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων – Απαλλαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
Άρθρο 75: Ρύθμιση ζητημάτων ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων που τελούν σε τέτοιο καθεστώς – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3717/2008
Άρθρο 76: Ειδική εκκαθάριση Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε., διανομή πλειστηριάσματος – Τροποποίηση της παρ. 24 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005
Άρθρο 77: Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων, ανάκτηση πιστούμενης από το κράτος δαπάνης εκκαθάρισης – Τροποποίηση της παρ. 25 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005
Άρθρο 78: Σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητήριου Ρευστότητας
Άρθρο 79: Αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 80: Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών και υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 81: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4758/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 242/04.12.2020
Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.