Νόμος 5106/2024 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Νόμος 5106/2024ΦΕΚ Τεύχος Α 63/01.05.2024
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 3 Ίδρυση – μορφή

Άρθρο 4 Καταστατικό
Άρθρο πρώτο Σκοπός της Εταιρείας
Άρθρο δεύτερο Έδρα και διάρκεια της Εταιρείας
Άρθρο τρίτο Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές
Άρθρο τέταρτο Διοίκηση – Εκπροσώπηση – Επιτροπή Ελέγχου
Άρθρο πέμπτο Έσοδα
Άρθρο έκτο Οικονομική διαχείριση – Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο
Άρθρο έβδομο Σχέδιο δράσης και αξιολόγησης οργάνων διοίκησης
Άρθρο όγδοο Οικονομικός έλεγχος, εποπτεία και κυρώσεις
Άρθρο ένατο Απαλλαγές – Ατέλειες
Άρθρο δέκατο Ευθύνη – Αμοιβή Συμβούλων
Άρθρο ενδέκατο Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αμοιβές – Εσωτερική λειτουργία
Άρθρο δωδέκατο Προγραμματικές συμβάσεις – Μνημόνια συνεργασίας
Άρθρο δέκατο τρίτο Διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία
Άρθρο δέκατο τέταρτο Εσωτερικοί Κανονισμοί – Εσωτερικός έλεγχος
Άρθρο δέκατο πέμπτο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας της Θεσσαλίας
Άρθρο δέκατο έκτο Έλεγχος – συστάσεις – πρόστιμα

Άρθρο 5 Επιτροπές Διαβούλευσης
Άρθρο 6 Κατάργηση Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στη Θεσσαλία και υπαγωγή τους στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία
Άρθρο 7 Αποπληρωμή χρεών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις ηλεκτρισμού
Άρθρο 8 Διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών
Άρθρο 9 Απόδοση του περιβαλλοντικού τέλους στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία
Άρθρο 10 Μεταφορά της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία
Άρθρο 11 Μεταφορά της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και κατάργηση Τμημάτων Εποπτείας του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων
Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 13 Μεταβατική διάταξη για την ολοκλήρωση των εγγειοβελτιωτικών έργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άρθρο 14 Ανάθεση ευθύνης δικτύου ομβρίων υδάτων στις Ανώνυμες Εταιρείες Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης – Αντικατάσταση παρ. 1, προσθήκη παρ. 1α και 1β στο άρθρο 8 του ν. 3481/2006
Άρθρο 15 Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία, από την Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 2744/1999
Άρθρο 16 Σκοποί Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2744/1999 – Διεύρυνση αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων
Άρθρο 17 Μέτρα για την προστασία των υδάτων – Προσθήκη παρ. 3 έως 5 στο άρθρο 15 του ν. 3199/2003
Άρθρο 18 Συντήρηση και λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου ν. 4812/2021
Άρθρο 19 Μεταβατική διάταξη για την έγκριση τιμολογίων – Προσθήκη παρ. 5α στο άρθρο 23 του ν. 5037/2023

ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
Άρθρο 20 Υβριδικά Συνεργατικά Σχήματα
Άρθρο 21 Πρόσκληση για την ανάθεση της υλοποίησης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης δημοσίων δασών
Άρθρο 22 Διάρκεια της ανάθεσης
Άρθρο 23 Δικαίωμα συμμετοχής
Άρθρο 24 Διαδικασία ανάθεσης
Άρθρο 25 Ενστάσεις
Άρθρο 26 Κυρώσεις λόγω μη προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης
Άρθρο 27 Επιδότηση αναδόχων/Δικαιώματα ρύπων
Άρθρο 28 Αντισταθμιστικό/Ανταποδοτικό όφελος
Άρθρο 29 Έλεγχος της αποληπτόμενης βιομάζας και της μεταφοράς της
Άρθρο 30 Μεταφορά δασεργατών και ενεργοποίηση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς ή άλλης φυσικής καταστροφής
Άρθρο 31 Διαχειριστικές μελέτες – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 63 του ν.δ. 86/1969
Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 33 Εκτάσεις γεωργικώς καλλιεργούμενες πριν από την 1η Ιανουαρίου 1965 – Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 22 του ν. 4061/2012
Άρθρο 34 Ανανέωση των συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις δασικές πυρκαγιές του 2021 και 2023, με παράταση ή επαναπρόσληψη
Άρθρο 35 Παράταση λειτουργίας δραστηριοτήτων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 52 ν. 4280/2014

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4685/2020
Άρθρο 36 Πρόβλεψη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για την αντιμετώπιση περιστατικών σύγκρουσης άγριας πανίδας και ανθρώπου – Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 27 του ν. 4685/2020
Άρθρο 37 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4685/2020
Άρθρο 38 Αναγνώριση του ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» ως Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Άρθρο 39 Ορισμοί
Άρθρο 40 Έγκριση Αστικής Πολιτικής
Άρθρο 41 Ελάχιστο περιεχόμενο τομεακών εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για θέματα αστικής διαχείρισης
Άρθρο 42 Εθνική Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας
Άρθρο 43 Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση του Οικιστικού Αποθέματος
Άρθρο 44 Εθνικό Σχέδιο για την Προσβασιμότητα με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή Αποθέματος
Άρθρο 45 Εκπόνηση Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας
Άρθρο 46 Στάθμευση ποδηλάτων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 26Α στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 47 Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα – Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη περ. δ) στην παρ. 5 του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 48 Εγκατάσταση ανελκυστήρα και αναβατορίου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 49 Εθνικό σήμα προσβασιμότητας – Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 27Α στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό
Άρθρο 50 Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4495/2017

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4495/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑ’ Ν. 4495/2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑ’ ΣΤΟΝ Ν. 4495/2017
Άρθρο 51 Προσθήκη Τμήματος για την αυστηροποίηση του πλαισίου της αυθαίρετης δόμησης στον ν. 4495/2017 – Προσθήκη Τμήματος ΔΑ’ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 52 Πεδίο εφαρμογής – Προσθήκη άρθρου 125Α στον ν. 4495/2017
Άρθρο 53 Αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης
Άρθρο 54 Ειδικός Επιθεωρητής Ελέγχου και Καταστολής της Αυθαίρετης Δόμησης
Άρθρο 55 Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β’ – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 24 του ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 56 Προσθήκη Κεφαλαίου για τον εντοπισμό, τις καταγγελίες και τον έλεγχο επί αυθαιρέτων – Προσθήκη Κεφαλαίου Β’ στο Τμήμα ΔΑ’ του ν. 4495/2017
Άρθρο 57 Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τον εντοπισμό αυθαιρέτων με χρήση δορυφορικών εικόνων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών – Προσθήκη άρθρου 125Β στον ν. 4495/2017
Άρθρο 58 Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγγελιών – Προσθήκη άρθρου 125Γ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 59 Διαδικασία υποβολής καταγγελιών στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγγελιών – Προσθήκη άρθρου 125Δ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 60 Αξιολόγηση, προτεραιοποίηση και διαχείριση των καταγγελιών – Προσθήκη άρθρου 125Ε στον ν. 4495/2017
Άρθρο 61 Διαδικασία ελέγχου και αυτοψιών – Προσθήκη άρθρου 125ΣΤ στον ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 62 Προσθήκη Κεφαλαίου για τη διοικητική και δικαστική προστασία – Προσθήκη Κεφαλαίου Γ’ στο Τμήμα ΔΑ’ του ν. 4495/2017
Άρθρο 63 Άσκηση και εξέταση ενδικοφανών προσφυγών – Προσθήκη άρθρου 125Ζ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 64 Ένδικα βοηθήματα και μέσα – Προσθήκη άρθρου 125Η στον ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 65 Προσθήκη Κεφαλαίου για τις κυρώσεις επί αυθαιρέτων – Προσθήκη Κεφαλαίου Δ’ στο Τμήμα ΔΑ’ του ν. 4495/2017
Άρθρο 66 Κυρώσεις – Προσθήκη άρθρου 125Θ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 67 Άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτου – Προσθήκη άρθρου 125Ι στον ν. 4495/2017
Άρθρο 68 Οικειοθελής κατεδάφιση αυθαιρέτου και απομάκρυνση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης/Άδεια νομιμοποίησης – Προσθήκη άρθρου 125ΙΑ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 69 Κατεδάφιση από το ελληνικό δημόσιο – Προσθήκη άρθρου 125ΙΒ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 70 Πρόστιμα ανέγερσης και μη έγκαιρης κατεδάφισης – Προσθήκη άρθρου 125ΙΓ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 71 Τιμή ζώνης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 109 ν. 4495/2017
Άρθρο 72 Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων – Προσθήκη άρθρου 125ΙΔ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 73 Ποινικές κυρώσεις – Προσθήκη άρθρου 125ΙΕ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 74 Αναστολή λειτουργίας για οικονομικές δραστηριότητες και διακοπή ρευματοδότησης – Προσθήκη άρθρου 125ΙΣΤ στον ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο 75 Προσθήκη Κεφαλαίου για την υποστήριξη της διοικητικής διαδικασίας και των οργάνων καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης – Προσθήκη Κεφαλαίου Ε’ στο Τμήμα ΔΑ’ του ν. 4495/2017
Άρθρο 76 Όργανα ελέγχου – Προσθήκη άρθρου 125ΙΖ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 77 Ακαταδίωκτο και ασφάλεια των μελών των κλιμακίων ελέγχου – Προσθήκη άρθρου 125ΙΗ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 78 Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 125ΙΘ στον ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79 Τελικές διατάξεις – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για κατεδάφιση ειδικών περιπτώσεων κτιρίων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 29 ν. 4495/2017
Άρθρο 80 Προσθήκη Κεφαλαίου για τις εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ’ στο Τμήμα ΔΑ’ του ν. 4495/2017
Άρθρο 81 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 125Κ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 82 Μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 125ΚΑ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 83 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4067/2012
Άρθρο 84 Κατασκευή υποσταθμών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και επέκταση των θεμελίων των κτιρίων στα προκήπια – Προσθήκη περ. λδ στην παρ. 6 του άρθρου 11 και τροποποίηση άρθρου 17 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 85 Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση άρθρου 14 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 86 Κατασκευή ανοικτών εξωστών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 16 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 87 Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 17 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 88 Προσωρινές κατασκευές – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 89 Κίνητρα για την επαναλειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και την επανάχρηση εγκαταλελειμμένων τουριστικών καταλυμάτων – Προσθήκη άρθρου 51Α στον ν. 4178/2013
Άρθρο 90 Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4447/2016
Άρθρο 91 Μελέτη, κατασκευή, έλεγχος και παραλαβή έργων τεχνικής υποδομής και συναφών κατασκευών στο πλαίσιο Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Άρθρο 92 Ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4447/2016
Άρθρο 93 Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ανάρτησης Ρυμοτομικών Σχεδίων μετά από τροποποίηση λόγω αποδοχής ενστάσεων – Τροποποίηση παρ. 4, 5 και 7 άρθρου 10 ν. 4447/2016
Άρθρο 94 Γενικές κατηγορίες χρήσεων – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 4447/2016
Άρθρο 95 Εκτίμηση Φέρουσας Ικανότητας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 64 ν. 4964/2022
Άρθρο 96 Πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν χωροθετηθεί με εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου
Άρθρο 97 Μη απαίτηση τήρησης της διαδικασίας χωροθέτησης επενδυτικού σχεδίου – Προσθήκη περ. ε’ στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011
Άρθρο 98 Πολεοδομικές παραβάσεις – Προσθήκη περ. η) στην παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4495/2017
Άρθρο 99 Πολεοδομικές παρατάσεις – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4710/2020 – Τροποποίηση άρθρου 40 ν. 4759/2020, περ. α) παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4280/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4062/2012
Άρθρο 100 Προσωρινές εργασίες και κατασκευές στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 5 ν. 4062/2012
Άρθρο 101 Ειδικές ρυθμίσεις για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση περ. β) παρ. 8 άρθρου 5Α ν. 4062/2012
Άρθρο 102 Αρμοδιότητες Γραφείου Ελληνικού στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά – Προσθήκη περ. ζ’ στην παρ. 2Α του άρθρου 6 του ν. 4062/2012

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΟΛΛΩΝ»
Άρθρο 103 Πρόγραμμα «Απόλλων» – Προσθήκη άρθρου 14Δ στον ν. 3468/2006
Άρθρο 104 Υλοποίηση του Προγράμματος «Απόλλων» – Προσθήκη άρθρου 14Ε στον ν. 3468/2006

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 105 Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4414/2016
Άρθρο 106 Διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης των σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Προσθήκη άρθρου 12Β στον ν. 4414/2016
Άρθρο 107 Εγκατάσταση Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για αυτοκατανάλωση – Αντικατάσταση παρ. 7 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 14 του ν. 3468/2006
Άρθρο 108 Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης – Τροποποίηση περ. δ) και ε) παρ. 1 άρθρου 17 ν. 4685/2020
Άρθρο 109 Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και υποβολή αιτημάτων σύνδεσης για Πιλοτικούς Θαλάσσιους Πλωτούς Φωτοβολταϊκούς σταθμούς – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 93 και παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4951/2022
Άρθρο 110 Περιθώριο απορρόφησης ισχύος – Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4951/2022
Άρθρο 111 Εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Προσθήκη άρθρου 9Α στον ν. 4495/2022
Άρθρο 112 Προθεσμίες Υδροηλεκτρικών σταθμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4964/2022
Άρθρο 113 Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα και Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 65 ν. 4964/2022
Άρθρο 114 Δυνατότητα φορέα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων για διενέργεια έρευνας και μετρήσεων – Προσθήκη άρθρου 68Α στον ν. 4964/2022
Άρθρο 115 Χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Προσθήκη παρ. 6α και 8α, τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 69 ν. 4964/2022
Άρθρο 116 Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και Ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 71, προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 87 του ν. 4964/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Άρθρο 117 Καθορισμός πλαισίου περιορισμών παραγωγής σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Προσθήκη άρθρου 10Α στον ν. 4951/2022
Άρθρο 118 Μεταβατικές διατάξεις μέχρι τον καθορισμό πλαισίου περιορισμών παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Προσθήκη άρθρου 10Β στον ν. 4951/2022
Άρθρο 119 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 5 ν. 4951/2022
Άρθρο 120 Λειτουργικοί περιορισμοί για αύξηση των περιθωρίων ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου – Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4951/2022
Άρθρο 121 Μέτρα για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την αποσυμφόρηση κορεσμένων δικτύων ανεξάρτητης διασύνδεσης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 122 Επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021
Άρθρο 123 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 9Β στον ν. 4951/2022
Άρθρο 124 Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 58 του ν. 4001/2011
Άρθρο 125 Καταπολέμηση της ρευματοκλοπής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 και παρ. 4 άρθρου 7 ν. 4483/1965
Άρθρο 126 Ειδικότερα ζητήματα ενεργειακών προθεσμιών – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 31 ν. 4951/2022 και άρθρου 151 ν. 5037/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 127 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 145 ν. 4001/2011
Άρθρο 128 Σκοποί της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 146 ν. 4001/2011
Άρθρο 129 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων – Αντικατάσταση άρθρου 151 ν. 4001/2011
Άρθρο 130 Πρόσληψη προσωπικού στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων – Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 152 ν. 4001/2011
Άρθρο 131 Υλοποίηση δράσεων και έργων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τη Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 145 ν. 4389/2016

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 132 Εξορθολογισμός της χρήσης των κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές έως την έγκριση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – Ενίσχυση των ελέγχων – Μεταβατική διάταξη – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 27, τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4495/2027
Άρθρο 133 Ρυθμίσεις για τους κοινόχρηστους χώρους σε περίπτωση επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 89 και αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 93 ν. 4759/2020
Άρθρο 134 Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Οικοδομικών Συνεταιρισμών – Προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 39 του ν. 4030/2011
Άρθρο 135 Σώρευση της άδειας κατεδάφισης και της έγκρισης εργασιών κατεδάφισης στην περιοχή της Ανάπλασης Ι – Προσθήκη περ. Ι στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3983/2011
Άρθρο 136 Παρατάσεις προθεσμιών – Τροποποιήσεις παρ. 7 άρθρου 17 ν. 4936/2022, παρ. 4 άρθρου 53Α ν. 4662/2020, άρθρου 96 ν. 4504/2017, παρ. 2 άρθρου 293 ν. 5020/2023

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ.Τ.Ε.
Άρθρο 137 Διάθεση τροχαίου υλικού και παρελκομένων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 51 ν. 5092/2024
Άρθρο 138 Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των επιβατηγών δημοσίας χρήσης οχημάτων «ΤΑΞΙ» που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας απόσυρσης έως και την 30ή Απριλίου 2024
Άρθρο 139 Eπιπρόσθετη επιχορήγηση για την αναβάθμιση και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου
Άρθρο 140 Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών – Τροποποίηση άρθρου 144 ν. 4764/2020 και άρθρων 39 και 65 π.δ. 71/2019
Άρθρο 141 Μεταβατικές διατάξεις ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής και πτυχίων που αφορούν στο ΜΗ.Τ.Ε. – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Άρθρο 142 Καθήκοντα, στελέχωση και διοικητική υπαγωγή Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 38 του ν. 4892/2022
Άρθρο 143 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις πολιτικής προστασίας – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4662/2020
Άρθρο 144 Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα – Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4839/2021

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 145 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ Άρθρου 125ΙΓ ν. 4495/2017

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5106/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 63/01.05.2024

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης