Νόμος 5107/2024 Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους

Νόμος 5107/2024ΦΕΚ Τεύχος Α 64/01.05.2024
Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας – Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 3 Διεύρυνση ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4756/2020
Άρθρο 4 Διεύρυνση του προγράμματος χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 ν. 4837/2021
Άρθρο 5 Οικονομική ενίσχυση ωφελουμένων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Άρθρο 6 Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 7 Διευκόλυνση της διενέργειας κοινωνικής έρευνας για την τέλεση υιοθεσίας και αναδοχής – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4538/2018
Άρθρο 8 Διοίκηση, εσωτερικός έλεγχος και διαφάνεια Φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας – Τροποποίηση άρθρου 1Α ν. 2345/1995
Άρθρο 9 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4538/2018
Άρθρο 10 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4837/2021
Άρθρο 11 Μεταφορά του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4491/2017
Άρθρο 12 Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4491/2017
Άρθρο 13 Λειτουργία Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. 4491/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 14 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων – Τροποποίηση άρθρου 3 β.δ. 579/1971
Άρθρο 15 Εποπτεία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 111 ν. 4387/2016
Άρθρο 16 Ζητήματα συνδρομής μελών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» – Προσθήκη παρ. 3Α και 3Β στο άρθρο 78 του ν. 4488/2017
Άρθρο 17 Ανάληψη αδιάθετου ερανικού ποσού της ερανικής επιτροπής ανεγέρσεως «Ηρώου της Μανιάτισσας» του π.δ. 583/1978

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 18 Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Άρθρο 19 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άρθρο 20 Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών
Άρθρο 21 Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Περιουσίας
Άρθρο 22 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άρθρο 23 Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων
Άρθρο 24 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Άρθρο 25 Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων
Άρθρο 26 Ένταξη μεταφερόμενων με το π.δ. 77/2023 αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 27 Μεταφορά του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4356/2015
Άρθρο 28 Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4356/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 31 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και επιδομάτων στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 79 ν. 4949/2022
Άρθρο 33 Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας – Προσθήκη άρθρου 11Α στο ν. 2889/2001
Άρθρο 34 Εποπτικό Συμβούλιο και Συμβουλευτική Επιτροπή της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3305/2005
Άρθρο 35 Εφαρμογή μέτρων ελέγχου αιτούμενης μη εκκαθαρισμένης δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013
Άρθρο 36 Κάλυψη έκτακτων αναγκών στελέχωσης με προσωπικό των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών για την προγραμματική περίοδο 20212027 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 99 ν. 4486/2017
Άρθρο 37 Παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 και των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών
Άρθρο 38 Εξυγίανση προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 4, 6 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014
Άρθρο 39 Δυνατότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιχορηγήσεων για αθλητικούς σκοπούς από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 50 ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 40 Έναρξη ισχύος

 

Αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων του νόμου 5107/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 64/01.05.2024

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης