ΟΑΕΕ. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «παλαιών ασφαλισμένων»

oaee2Αθήνα, 13/1/2014
ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι
Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΑΕΕ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 – 5285567, -569
Fax: 210 – 5229840

Εγκύκλιος: 1

ΘΕΜΑ: «Ανακεφαλαίωση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «παλαιών ασφαλισμένων», ήτοι ασφαλισμένων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1/1/1993»

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιοι 36/07, 87/2009, 33/2010, 40/2011, 63/2011, 35/2012

1. Οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους στον Ο.Α.Ε.Ε., –μετά την διακοπή της ασφαλιστέας στον Ο.Α.Ε.Ε. δραστηριότητας – διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 258/05, όπως τροποποιήθηκαν με όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.3996/2011. Περαιτέρω, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 της αρ.Φ80000/7228/308/14- 9-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1397/2006 τ. Β) (Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας ΟΑΕΕ) με τις οποίες καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έγκρισης της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

2. Τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά στους δύο κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΕ, εφόσον:

▪ δεν είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου και

▪ κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης δεν κρίνονται ανάπηροι σύμφωνα με το άρθρο 21 του π.δ 258/2005, δηλ. δεν έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Διευκρινίζεται ότι οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου οποιουδήποτε φορέα (και του ΟΑΕΕ), οι οποίοι είναι συγχρόνως και ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ δύνανται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον Οργανισμό, μετά από τη διακοπή της ασφαλιστέας σε αυτόν δραστηριότητάς τους. (Σχετ. το αρ. πρωτ. Φ10035/22349/1162/16-12-09 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Επιπροσθέτως για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης απαιτείται η συνδρομή μιας εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:

α. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την ασφάλισή τους σε αυτόν από οποιαδήποτε αιτία να έχουν πραγματοποιήσει πέντε (5) έτη πραγματικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, από τα οποία ένα (1) τουλάχιστον έτος στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, πριν τη διακοπή της ασφάλισης.

Η αίτηση για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει (στην αίτησή του) την επιθυμία του να συνεχίσει προαιρετικά από την διακοπή της υποχρεωτικής του ασφάλισης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εάν επιθυμεί τη συνέχιση της ασφάλισής του προαιρετικά από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., ως έναρξη αυτής λαμβάνεται η 1η του επόμενου μήνα της διακοπής. Εάν επιθυμεί τη συνέχιση της ασφάλισής του προαιρετικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως έναρξη αυτής λαμβάνεται η 1η του μήνα της αίτησης.

Σημειώνεται ότι η 5ετία είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος πραγματικής ασφάλισης στην προαναφερθείσα α΄ περίπτωση.

β. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας, όταν διακοπεί η συνταξιοδότησής τους. (Λήξη συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή λήξη της παράτασης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας).Η αίτηση για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών, που αρχίζει από τη λήξη της συνταξιοδότησής τους ή μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Οργανισμού, με την οποία δεν γίνεται δεκτή η παράταση της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του δηλώνει την επιθυμία του να συνεχίσει προαιρετικά από την διακοπή της συνταξιοδότησης του ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εάν επιθυμεί τη συνέχιση προαιρετικά από την διακοπή της συνταξιοδότησής του, ως έναρξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης λαμβάνεται η 1η του επομένου μήνα της λήξης της συνταξιοδότησης. Εάν επιθυμεί τη συνέχιση προαιρετικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως έναρξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης λαμβάνεται η 1η του μήνα της αίτησης.

γ. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να έχουν πραγματοποιήσει δέκα (10) έτη πραγματικής ασφάλισης σε αυτόν (τον ΟΑΕΕ) ή με συνυπολογισμό χρόνου σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, εφόσον ο ΟΑΕΕ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πραγματοποιηθέντα σε αυτόν χρόνο ασφάλισης.

Η προϋπόθεση να είναι ο ΟΑΕΕ τελευταίος φορέας ασφάλισης απαιτείται να συντρέχει μόνο στην περίπτωση που για τη συμπλήρωση των 10 ετών πραγματικής ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη χρόνοι και άλλων φορέων κύριας ασφάλισης και όχι όταν το δικαίωμα συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά κρίνεται μόνο με το χρόνο του ΟΑΕΕ (Σχετ. η αρ. 5604/10-06-08 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ).

Η αίτηση για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε και η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την πρώτη του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης.

Ειδικά:

► Οι ασφαλισμένοι με δέκα (10) έτη πραγματικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ ή με συνυπολογισμό χρόνου σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, οι οποίοι έχουν διανύσει ένα (1) τουλάχιστον έτος στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ πριν τη διακοπή της ασφάλισης και υποβάλλουν αίτηση εντός ενός (1) έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, μπορούν να επιλέξουν τη συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης (έναρξη την 1η του επόμενου μήνα της διακοπής) ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (έναρξη την 1η του μήνα της αίτησης).

Τα πρόσωπα αυτά εάν υποβάλλουν την αίτηση συνέχισης της ασφάλισης μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, η συνέχιση της προαιρετικής τους ασφάλισης αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησής τους.

► Ασφαλισμένοι με δέκα (10) έτη πραγματικής ασφάλισης με συνυπολογισμό χρόνου σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, εφόσον ο ΟΑΕΕ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν διανύσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης (π.χ. είχαν 6 μήνες στον ΟΑΕΕ πριν τη διακοπή της ασφάλισης) και υποβάλλουν αίτηση για συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά εντός ενός (1) έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης ή μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους από τη διακοπή υπάγονται στην προαιρετική ασφάλιση του Οργανισμού από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησής τους.

Σημειώνεται ότι η 10ετία είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος πραγματικής ασφάλισης για την προαναφερθείσα γ΄ περίπτωση.

Για τη συμπλήρωση των προαναφερθέντων κατά περίπτωση ετών πραγματικής ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος ασφάλισης σε άλλους φορείς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2458/97 οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης έχουν εφαρμογή μεταξύ του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών και άλλων φορέων κύριας ασφάλισης.

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και ο χρόνος που διανύθηκε στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης αγροτών του ν.1745/87, εφόσον θεωρήθηκε ως διαδραμών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου (άρθρο 5 παρ.2 ν.2458/97).

Επομένως τόσο ο χρόνος του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης του ν.1745/87 (υπό τιςπροϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.2 του ν.2458/97) όσο και ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση των 1.500 ημερών ή πέντε (5) ετών ασφάλισης.Δεν μπορεί όμως να συνυπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον ΟΓΑ πριν την 1-1-1998, για τη θεμελίωση των προϋποθέσεων συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά στον κλάδο ασθένειας γιατί ο ΟΓΑ δεν είχε κλάδο ασθένειας πριν την ημερομηνία αυτή.

Επομένως οι έχοντες χρόνο στον ΟΓΑ θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό στο οποίο να αναφέρονται χωριστά τα διαστήματα ασφάλισης ( πριν και μετά την 1-1-1998) και να βεβαιώνεται ότι ο χρόνος καταβολής πρόσθετης ασφάλισης του ν.1745/89 έχει θεωρηθεί ως διαδραμών χρόνος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης μετά από αίτηση του ασφαλισμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.2458/97.

Ως χρόνοι πραγματικής ασφάλισης δεν θεωρούνται για να προσμετρηθούν:

● Τα χρονικά διαστήματα που έχουν αναγνωριστεί με εξαγορά (π.χ αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, δημοσίου κλπ)

● Τα χρονικά διαστήματα που έχουν αναγνωριστεί ως τυπική ασφάλιση (άρθρο 7 π.δ. 258/05).

● Τα χρονικά διαστήματα που έχουν αναγνωριστεί με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 π.δ. 258/05. (Σχετ. η αρ. 1484/27-02-09 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και το αρ. πρωτ. Φ10035/22349/1162/16-12-09 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

3.Το δικαίωμα της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης ασκείται με την υποβολή αίτησης και η υπαγωγή σε αυτήν ενεργείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Ως εκ τούτου, από 1-1-2007 και εφεξής μόνη η καταβολή εισφορών μετά τη διακοπή του επαγγέλματος δεν αρκεί για να θεωρηθεί ο αντίστοιχος χρόνος, ως χρόνος διανυθείς στην προαιρετική ασφάλιση.

4.Οι δικαιούχοι συνέχισης της ασφάλισή τους προαιρετικά στον ΟΑΕΕ δύνανται να επιλέξουν είτε και τους δύο κλάδους (σύνταξης και ασθένειας) είτε τον ένα εκ των δύο κλάδων (σύνταξης ή ασθένειας). (Σχετ. η αρ. 9292/31-10-08 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΟΑΕΕ και το αρ. πρωτ. Φ10035/22349/1162/16-12-09 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

►Πρόσωπα που συνεχίζουν την ασφάλισή τους προαιρετικά και στους δύο κλάδους δύνανται οποτεδήποτε να διακόψουν έναν εκ των δύο κλάδων και να συνεχίσουν στον άλλο.

►Πρόσωπα που συνεχίζουν την ασφάλισή τους προαιρετικά μόνο στον ένα Κλάδο δύνανται με αίτησή τους να ενταχθούν και στον άλλο κλάδο.

Η αίτηση για την ένταξή τους και στον άλλο κλάδο υποβάλλεται:

▪ Μέσα σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της δραστηριότητας εφόσον για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους στον ένα κλάδο κρίθηκαν με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (α) – 5ετής ασφάλιση.

▪ Μέσα σε δύο έτη από τη λήξη της σύνταξης αναπηρίας ή ένα έτος από την κοινοποίηση της απόφασης απόρριψης της παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εφόσον για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους στον ένα κλάδο κρίθηκαν με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (β) – συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, όταν διακοπεί η συνταξιοδότησής τους.

▪ Οποτεδήποτε εφόσον για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους στον ένα κλάδο κρίθηκαν με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (γ) – 10 έτη ασφάλισης.

5. Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υποβάλλονται:

▪ Αίτηση

▪ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν είναι ασφαλισμένος ή συνταξιούχος από δικό του δικαίωμα άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του δημοσίου.

▪  Διακοπή δραστηριότητας από τη ΔΟΥ

▪ Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή αποδείξεις ταχυπληρωμής

▪ Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από άλλο φορέα.

6. Διαδικασία για την έκδοση απόφασης συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης όπου ευρίσκεται ο ατομικός ασφαλιστικός φάκελος του ασφαλισμένου – σύμφωνα με την διεύθυνση της επαγγελματικής του έδρας.

Το περιφερειακό τμήμα παραπέμπει τον ασφαλισμένο στην Υγειονομική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), που εδρεύει στη νομαρχιακή και τοπική μονάδα υγείας του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά του για τη συνέχιση της ασφάλισής του προαιρετικά.(βλ. έγγραφο Δ/νσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης ΟΑΕΕ ΔΙ.ΟΡΓ/Φ9/5/19816/12-3- 2012)

Στην περίπτωση που η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ διαγνώσει αναπηρία ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στην Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό της αναπηρίας.

Εφόσον, σύμφωνα με τη γνωμάτευση, κρίνεται ικανός για τη συνέχιση της ασφάλισής του στον ΟΑΕΕ, εκδίδεται πιστοποιητικό χρόνου ασφάλισης, το οποίο μαζί με τον ατομικό ασφαλιστικό φάκελο του ασφαλισμένου, την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης της έδρας δραστηριότητας. Ευνόητο είναι ότι έχει προηγηθεί η έκδοση απόφασης διαγραφής του ασφαλισμένου από τα Μητρώα.

Το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων αφού ελέγξει και βεβαιώσει το χρόνο ασφάλισης, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης και ότι δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τη διακοπή της δραστηριότητάς του, προβαίνει στην έκδοση απόφασης συνέχισης της ασφάλισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα για την παρακολούθηση των εισφορών.

6.1 Οφειλή από χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης πριν τη διακοπή της δραστηριότητας.

▪ Εφόσον η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει ζητηθεί με τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (γ) κοινοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο – με απόδειξη παραλαβής- έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται το ποσό της οφειλής, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το οφειλόμενο χρονικό διάστημα και γνωστοποιείται η υποχρέωσή του να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή του εγγράφου.

Στην περίπτωση που η οφειλή εξοφληθεί μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία, η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 α και 2γ αντίστοιχα της παρούσης. Εάν δεν εξοφληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας το αίτημα απορρίπτεται.

▪ Εφόσον η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει ζητηθεί με τις προϋποθέσεις της (β) περίπτωσης (συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, όταν διακοπεί η συνταξιοδότησής τους), το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης ενημερώνεται εγγράφως από το αρμόδιο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων για το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού, εφόσον υπάρχει, προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κατά τη λήξη της συνταξιοδότησης. Ακολούθως, αποστέλλεται έγγραφο – με απόδειξη παραλαβής – στον ενδιαφερόμενο με το οποίο γνωστοποιείται η οφειλή και η υποχρέωσή του να εξοφλήσει το ποσό μέσα σε (1) μήνα από την παραλαβή του εγγράφου.

Στην περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία, η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2β της παρούσης. Εάν δεν εξοφληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας το αίτημα απορρίπτεται.

► Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εάν δεν έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση ενώ έχει παρέλθει ο μήνας από την παραλαβή της οφειλής και δεν έχουν εκπνεύσει οι προθεσμίες υποβολής αίτησης συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω (βλ. παρ. 2 της παρούσης), η οφειλή για τα χρονικά διαστήματα μέχρι την διακοπή της δραστηριότητας εισπράττεται με το ισχύον ασφάλιστρο και τα αναλογούντα τέλη κατά την ημερομηνία καταβολής.

6.2. Υποβολή νέου αιτήματος μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης λόγω μη εξόφλησης οφειλής.

Μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης:

● Στην περίπτωση που η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει ζητηθεί με τις προϋποθέσεις της (α) περίπτωσης δύναται να υποβληθεί εκ νέου αίτημα μόνο εάν δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την διακοπή του επαγγέλματος. Το ποσό της οφειλής επανυπολογίζεται με τις τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης.

● Στην περίπτωση που η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει ζητηθεί με τις προϋποθέσεις της (β) περίπτωσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση μόνο εάν δεν παρήλθαν δύο (2) έτη από την λήξη της συνταξιοδότησής του ή ένα (1) έτος από την κοινοποίηση της απόφασης με την οποία δεν έγινε δεκτή η παράταση της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Τα οφειλόμενα ποσά επανυπολογίζονται με τις τιμές της νέας αίτησης.

● Στην περίπτωση που η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει ζητηθεί με τις προϋποθέσεις της (γ) περίπτωσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νεώτερη αίτησή του, οποτεδήποτε, αλλά οι οφειλές αναπροσαρμόζονται με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία της αίτησης.

7. Οφειλές από την διακοπή δραστηριότητας ή τη διακοπή συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή την υποβολή αίτησης μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από την διακοπή της δραστηριότητας ή τη διακοπή συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή την υποβολή της αίτησης και μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να καταβληθούν εντός ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της απόφασης, εφάπαξ ή τμηματικά.

Στην εφάπαξ καταβολή, εάν πραγματοποιηθεί εντός (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, ο υπολογισμός του ποσού γίνεται με το εκάστοτε ισχύον ασφάλιστρο χωρίς πρόσθετα τέλη. Εάν παρέλθει το τρίμηνο από την κοινοποίηση της απόφασης η εφάπαξ καταβολή γίνεται με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία καταβολής, τρέχουσα εισφορά και τέλη καθυστέρησης.

Στην τμηματική καταβολή ο υπολογισμός γίνεται με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία καταβολής, τρέχουσα εισφορά και τέλη καθυστέρησης.

Εάν η εν λόγω οφειλή δεν εξοφληθεί εντός ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της απόφασης επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τα κατωτέρω.

8. Τα πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης της ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. προαιρετικά, κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία που κατέβαλαν τις εισφορές τους στον Ο.Α.Ε.Ε. κατά την διακοπή του επαγγέλματος τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ. 258/2005.

Με αίτησή τους δύνανται να υπαχθούν σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την πρώτη του επομένου έτους της υποβολής της σχετικής αίτησης.

9. Απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος:

α) Έχει καθυστερήσει την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς περισσότερο από ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή.

β) Εάν δεν έχει εξοφλήσει εφάπαξ ή τμηματικά εντός ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της απόφασης, την οφειλή του χρονικού διαστήματος από την διακοπή της δραστηριότητας, ή τη διακοπή της συνταξιοδότησης ή την υποβολή της αίτησης μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

► Στην περίπτωση απώλειας του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά δεν παρέχεται δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

10. Η συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά διακόπτεται:

α) Με αίτηση του ασφαλισμένου από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της.

β) Με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση του από άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο.

►Καταβολή εισφορών μετά την υποβολή της αίτησης διακοπής, την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση από άλλο φορέα ή το Δημόσιο δεν γεννά κανένα δικαίωμα, πλην της επιστροφής των εισφορών του κλάδου σύνταξης.

►Στην περίπτωση διακοπής της συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά (είτε με αίτηση είτε λόγω ασφάλισης ή συνταξιοδότησης) παρέχεται η δυνατότητα της εκ νέου υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης:

● Των προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις της (α) περίπτωσης εφόσον η νέα αίτηση υποβληθεί μέσα στην προθεσμία ενός (1) έτους από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

● Των προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις της (β) περίπτωσης εφόσον η νέα αίτηση υποβληθεί μέσα στην προθεσμία μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών, που αρχίζει από τη λήξη της συνταξιοδότησής τους ή μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Οργανισμού, με την οποία δεν γίνεται δεκτή η παράταση της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

● Των προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις της (γ) περίπτωσης, των οποίων η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

11. Πρόσωπα που είχαν διακόψει κάθε είδους επαγγελματική δραστηριότητα σε ένα από τα καταργηθέντα ταμεία (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και είχαν υπαχθεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του πριν την 1/1/07 σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις και κατά την ενοποίηση προκύπτουν οφειλές λόγω προγενέστερης ασφάλισης σε κάποιο άλλο από τα καταργηθέντα ταμεία, συνεχίζουν την προαιρετική τους ασφάλιση στον ΟΑΕΕ κανονικά χωρίς να διακόπτεται αυτή λόγω των ανωτέρω οφειλών (σχετική η αρ. 8061/08-09-08 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών).

12. Η προαιρετική ασφάλιση εξομοιώνεται για κάθε περίπτωση με την υποχρεωτική ασφάλιση.

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ