Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. Αμοιβή ιατρικών επισκέψεων

Αριθμ. OIK. 72944 – ΦΕΚ Β 1958 – 12.08.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Υ4α/147881 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1851/Β΄/25/11/2010), περί της Ολοήμερης λειτουργίας Νοσοκομείων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄/129).
2. Του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ -ΤΕΙ) – Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών Ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/218), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/
22-11-12)
3. Των Προεδρικών διαταγμάτων 157/1991, 427/91, 98/93, 65/96 και 114/2000 περί αμοιβής ιατρικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 85649 «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β΄/1-8-11).
4. Της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων» (ΦΕΚ Β΄/99), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 85649 (ΦΕΚ 1702/Β΄/1-8-11).
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
6. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αριθμ. Υ4α/ 147881 απόφασης «Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων» ως εξής:
Άρθρο 3: Αμοιβή ιατρικών επισκέψεων
Η αμοιβή για την επίσκεψη σε ιατρό που πραγματοποιείται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου καθορίζεται ως ακολούθως:

Α. Για τους Πανεπιστημιακούς ιατρούς που υπηρετούν σε κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας:
Καθηγητές 72 ευρώ
Αναπληρωτές Καθηγητές 60 ευρώ
Επίκουροι Καθηγητές 48 ευρώ
Λέκτορες 36 ευρώ

Β. Για τους ειδικευμένους ιατρούς ΕΣΥ των:
α) Νοσοκομείων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και πόλεων, όπου εδρεύουν Ιατρικές Σχολές:
Συντονιστές – Διευθυντές 64 ευρώ
Διευθυντές 60 ευρώ
Επιμελητές Α  48 ευρώ
Επιμελητές Β  36 ευρώ
Επιμελητές Γ  24 ευρώ

β) Των υπόλοιπων νοσοκομείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο γ:
Συντονιστές – Διευθυντές 44 ευρώ
Διευθυντές 40 ευρώ
Επιμελητές Α΄ 32 ευρώ
Επιμελητές Β΄ 24 ευρώ
Επιμελητές 16 ευρώ

γ) Των νοσοκομείων που εδρεύουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές Α΄ κατηγορίας σύμφωνα με το Π.Δ. 131/1987 (ΦΕΚ Α΄/73), όπως κάθε φορά ισχύει:
Όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί 24 ευρώ.

Άρθρο 4: Αμοιβές χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων
Κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου μπορούν να διενεργούνται σε εξωτερικούς ασθενείς μικρές χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία. Η αμοιβή των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων, επιπλέον του νοσηλίου και των υλικών, καθορίζεται για μικρή χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη που απαιτεί βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία: 120 ευρώ. Για επεμβάσεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία και περιλαμβάνονται στο κατά τη κοινή υπουργική απόφαση Υ4α/οικ. 1320/1998, όπως κάθε φορά ισχύει, κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, παρακρατείται από το νοσοκομείο το σύνολο του κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου, και αποδίδεται στους γιατρούς η ως άνω αμοιβή. Για τις υπόλοιπες επεμβάσεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία και δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση παρακρατείται από το νοσοκομείο το ημερήσιο νοσήλιο πλέον των υλικών ή φαρμάκων εκτός νοσηλίου, και της ως άνω αμοιβής. Η ταξινόμηση των επεμβάσεων γίνεται σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 157/1991 (ΦΕΚ Α΄/62), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. Υ4α/147881 απόφαση «Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ