Ωράριο εισόδου κοινού στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου

Αριθμ. οικ. 19 – ΦΕΚ B 21 – 14.01.2016

Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ν. Έβρου, Β. Έβρου, Λέσβου, Σάμου και Ρόδου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου με έδρα το Βαθύ την 14η Ιανουαρίου 2016.

2. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου υπάγεται η εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Σάμου (Δήμος Σάμου) και Ικαρίας (Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο ια’ του Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.δ. 133/2013.

3. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής με έδρα την Αθήνα υπάγεται όλη η επικράτεια, πλην των περιοχών αρμοδιότητας των Περιφερειακών Γραφείων Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπως αυτή ορίστηκε με την παρ. 2 της με αριθμ. 6794/23.6.15 (ΦΕΚ Β ́ 1411) απόφαση της Διευθύντριας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ρόδου με έδρα την πόλη της Ρόδου, όπως αυτή ορίστηκε με την παρ. 1 της με αριθμ. 6880/4.8.2014 (ΦΕΚ Β ́ 2198) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Λέσβου με έδρα την Μυτιλήνη, όπως αυτή ορίστηκε με την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. οικ./6415/21.7.14 (ΦΕΚ Β ́ 2034) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ν. ΈΒρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, Β. Έβρου με έδρα το Φυλάκιο και Σάμου με έδρα το Βαθύ, όπως οι περιοχές αρμοδιότητας τους ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ ́, δ ́ και ια ́ αντίστοιχα του Π.δ. 104/2012 (ΦΕΚ Α ́ 172), όπως το άρθρο αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α ́ 198).

4. Με την παρούσα καταργείται η παρ. 3 της με αριθμ. οικ. 6794/23.6.15 (ΦΕΚ Β ́ 1411) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση.

5. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2016
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

————-

Ωράριο εισόδου κοινού στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/7Α/31784 – ΦΕΚ B 2496 – 19.11.2015
Καθορισμός ωραρίου εισόδου κοινού στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται το ωράριο υποδοχής κοινού στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από 7:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή)

2. Εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννης Μουζάλας, όπως εφεξής ορίζει το ωράριο υποδοχής κοινού στα Περιφερειακά Γραφείου Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ