Οργάνωση και Λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ)

Αριθμ. Υ152 – ΦΕΚ B 499 – 01.04.2015
Οργάνωση και Λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ)

Άρθρο 1
Σύνθεση – Συγκρότηση
1. Η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
2. Η ΚΕΝΕ αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και δώδεκα (12) τακτικά μέλη. Ως μέλη της ορίζονται εν ενεργεία ή επίτιμοι δικαστικοί λειτουργοί, νομικοί σύμβουλοι και πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω.
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίζονται, αντικαθίστανται ή παύονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της ΚΕΝΕ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας της ΚΕΝΕ με τον αναπληρωτή του από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης