Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου. Διαδικασία

Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου. Διαδικασία

Αριθμ. Φ251/49728/Α5 – ΦΕΚ B 994 – 11.04.2016

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/193309/Α5/27−11−2015 (ΦΕΚ 2647 Β ́) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο ΜΟΝΟ
Η πρώτη περίοδος της προτελευταίας παραγράφου του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και μαθητές της τελευταίας τάξης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) στο Ηράκλειο της Κρήτης μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις και οφείλουν να καταθέσουν το αντίγραφο του απολυτηρίου στο Λύκειο που υπέβαλαν την Αίτηση – Δήλωση το αργότερο έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Γενικού Λυκείου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

———-
Αριθμ. Φ.251/37802 /Α5 – ΦΕΚ B 698 – 16.03.2016
Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/12/698_2016-panelladikes.pdf”]

————

Αριθμ. Φ.253/193309/Α5 – ΦΕΚ B 2647 – 09.12.2015
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως: