Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19

1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 30 Απριλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) που λήγουν έως την 30η Απριλίου 2020.

Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

2. Έως και την 30 Απριλίου 2020, δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι.
Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με το όχημά τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό:

  • ανανέωσης άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE που λήγει έως την προαναφερθείσα ημερομηνία
  • ανανέωσης Π.Ε.Ι. που λήγει έως την προαναφερθείσα ημερομηνία μέσω παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης ή και αρχικής χορήγησης Π.Ε.Ι. μέσω παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης εφόσον πρόκειται για οδηγούς που απαλλάσσονταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. (περιπτώσεις α και β της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008).

Για την επίτευξη τούτου, προγράμματα περιοδικής κατάρτισης στις Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι. κατά την υπόψη χρονική περίοδο για τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης δύναται να διενεργούνται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας αυξάνεται ώστε να ικανοποιεί τη σχέση 4,0 m2/εκπαιδευόμενο, με ευθύνη του ιδιοκτήτη της Σχολής / Κέντρου.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 2 της υ.α. 30063/4796/2013 (B’ 2643).

Η εγκύκλιος του υπουργείου μεταφορών και υποδομών