Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο δήμο Γλυφάδας

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο δήμο Γλυφάδας

Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία

Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Γλυφάδας

Αριθμ. οικ. 51096 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4637/29.12.2017
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Γλυφάδας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.Άρθρο 1
Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο για τα ακίνητα του Δήμου Γλυφάδας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται, με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 284/30-10-2017 για την ίδια περιοχή.

Άρθρο 2

1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή του άρθρου 1 ορίζεται η 29.12.2017, ημέρα Παρασκευή.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή αυτή αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 284/30-10-2017, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. οικ. 51096 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4637/29.12.2017)