Περιφέρεια Αττικής. Ποιες επιχειρήσεις (ΚΑΔ) μπορούν να λάβουν έως 50.000 ευρώ

Περιφέρεια Αττικής. Ποιες επιχειρήσεις (ΚΑΔ) μπορούν να λάβουν έως 50.000 ευρώ

Οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής

 

Η Περιφέρεια Αττικής αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020) θα διαθέσει μέσω ειδικού προγράμματος 200.000.000€, για να χορηγήσει κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, που επλήγησαν οι δραστηριότητες τους λόγω κορονοϊού

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000 € – 50.000 € ευρώ

Οι δικηγόροι εντάσσονται στους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 69.10 Νομικές Δραστηριότητες)

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μέχρι 21/12/2020

Με την 4η τροποποίηση της προκήρυξης για τη Δράση ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 21/12/2020.

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.ependyseis.gr/mis/

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

7/10/2020

Δελτίο Τύπου

200 εκατομμύρια από την Περιφέρεια Αττικής, για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Η Περιφέρεια Αττικής σε αυτή την ιδιαίτερη λόγω υγειονομικής κρίσης συγκυρία, στηρίζει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020) θα διαθέσει μέσω ειδικού προγράμματος 200.000.000€, για να χορηγήσει κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, που επλήγησαν οι δραστηριότητες τους λόγω covid.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000 € – 50.000€ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

https://www.ependyseis.gr/mis/

αρχίζει από τις 23/10/2020 και ώρα 13.00 και λήγει 20/11/2020 και ώρα 15.00

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους όρους χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης θα παρέχονται από το κεντρικό γραφείο πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564 Αθήνα στο τηλ. 2130166100 και στο e-mail [email protected]

  

Ένταξη και των δικηγόρων στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική (Ανακοίνωση – ενημέρωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας)

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι οι δικηγόροι εντάσσονται στους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 69.10 Νομικές Δραστηριότητες) για την ενίσχυση, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική, προϋπολογισμού 200.000.000€.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 € και μέγιστο 50.000,00 €.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202,181,281,481,185,285,485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες (χρήση 2019) να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€ :

1) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης,

2) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης,

3) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών,

4) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση,

5) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους,

6) του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019.

Το κεφάλαιο κίνησης, με το οποίο θα ενισχυθούν όσοι επιλεγούν, θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021, μέσω της πραγματοποίησης των δαπανών-αγορών. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. Όσοι επιλεγούν πρέπει : – να εξακολουθήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα τουλάχιστον έως τις 31/12/2021

– να μην μετεγκατασταθούν εκτός της Περιφέρειας Αττικής.

– Κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν κατά την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

https://www.ependyseis.gr/mis/

αρχίζει από τις 23/10/2020 και ώρα 13.00 και λήγει 20/11/2020 και ώρα 15.00

Η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των αιτήσεων γίνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα της Πρόσκλησης:

• του αριθμού των εργαζομένων που απασχολεί ένα δικηγορικό γραφείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας έτους 2019 (μέγιστη βαθμολογία 25),

• της κερδοφορίας έτους 2019 (μέγιστη βαθμολογία 15), και

• της επίπτωσης του COVID-19 στον κύκλο εργασιών [Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α) προς το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β)] (μέγιστη βαθμολογία 60).

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση της Περιφέρειας, όπου περιγράφονται λεπτομερώς, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564, Αθήνα (Στοά Πεσμαζόγλου, 7ος όροφος), Τηλ.:+30 213 0166100,

e-mail: [email protected]

η Πρόσκληση της Περιφέρειας