Περιορισμός των προστίμων (ν. 4174/2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦ5Η-ΚΓ3
Αθήνα, 13/5/2014

ΠΟΛ. 1140

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 23 της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ΄ του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α΄/7.4.2014), επέρχεται τροποποίηση στις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Κ.ΦΔ), αναφορικά με τον περιορισμό των προστίμων για παραβάσεις για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 2523/1997. Επισημαίνεται ότι, η ως άνω τροποποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 24 της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ΄ του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014, εφαρμόζεται και ισχύει από 1.1.2014.

Με την παρούσα παρέχουμε οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, σχετικά με τον περιορισμό των προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις.

Α. Μεταβατικές διατάξεις (παράγραφος 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013).

1. Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 για παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, που διαπράχθηκαν μέχρι 31.12.2013.

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 για τις παραβάσεις εκείνες για τις οποίες υπολογίζονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 (πλην της παραγράφου 10) του ν. 2523/1997 (παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ν. 1809/1988)) και έχουν διαπραχθεί μέχρι την 31.12.2013, καθώς και των παραβάσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 που έχουν διαπραχθεί μέχρι την 26.7.2013 (για τις οποίες δεν υποβάλλεται δήλωση για υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013) , ανεξαρτήτως του χρόνου διαπίστωσής τους.

Για τις παραβάσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 εφόσον ο φορολογούμενος:

α) υποβάλει δήλωση προς τον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, με την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται στην πράξη αυτή και

β) καταβάλει, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής. Το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής.

2. Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 για παραβάσεις των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 που διαπράχθηκαν μέχρι 26.7.2013.

Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως τις 26.7.2013 και για τις οποίες ο υπολογισμός του προστίμου έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

Για τις παραβάσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 εφόσον ο φορολογούμενος:

α) υποβάλει δήλωση προς τον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, με την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται στην πράξη αυτή και

β) καταβάλει, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής. Το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής.

3. Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 για παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, για τις οποίες μέχρι την 7.4.2014 έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη ενδικοφανής ή δικαστική προσφυγή.

Με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, ειδικά για υποθέσεις, για τις οποίες μέχρι τις 7.4.2014 έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη ενδικοφανής ή δικαστική προσφυγή ενώπιον της υπηρεσίας εσωτερικής επανεξέτασης (νυν υπηρεσία επίλυσης διαφορών) ή διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη εξεταστεί ή συζητηθεί, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των προαναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του Κεφαλαίου Β της παρούσας.

Η εφαρμογή της περίπτωσης αυτής είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος:

α) υποβάλει δήλωση προς τον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4254/2014, δηλαδή έως και την 6.6.2014, με την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται στην πράξη αυτή και

β) καταβάλει, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής. Το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις της περίπτωσης αυτής και προκειμένου να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες, είναι σκόπιμο κατά την υποβολή της δήλωσης αποδοχής να συνυποβάλλεται και έγγραφο παραίτησης από την εξέταση της υπόθεσης είτε από την αρμόδια υπηρεσία επίλυσης διαφορών είτε από το αρμόδιο δικαστήριο πρώτου βαθμού.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπαχθούν και υποθέσεις που ενώ, μέχρι την 7.4.2014, είχαν εξεταστεί από την υπηρεσία επίλυσης διαφορών δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα εμπρόθεσμης άσκησης προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια (πρώτου βαθμού).

4. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

Με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι, ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013.

Η πιο πάνω διάταξη ισχύει για ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί, επιπλέον αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013.

Στην περίπτωση που βεβαιωθέντα ποσά δεν έχουν καταβληθεί, τα ποσά αυτά διαγράφονται, δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη αφορά μόνο τα ποσά που έχουν καταβληθεί.

5. Αναβίωση πράξης στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της νομιμότητας της αποδοχής της παράβασης.

Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητήσει τη νομιμότητα της αποδοχής της παράβασης (π.χ. ισχυριζόμενος υπέρβαση της εξουσίας του εκπροσώπου ή πληρεξουσίου νομικού προσώπου), η πράξη και οι συναφείς έννομες συνέπειές της (π.χ. ποινικές) αναβιώνουν.

Β. Λοιπά θέματα

1.Για τις υποθέσεις που στις 26.7.2013 (χρόνο δημοσίευσης του ν. 4174/2013) είχαν συζητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων ουσίας και ακόμη εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 34 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, μπορεί δηλαδή, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, να ζητηθεί η εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική πράξη.

2.Εμπρόθεσμα αιτήματα υπαγωγής στο ευνοϊκότερο καθεστώς της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου αυτού, εξετάζονται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες .Ο.Υ., είτε αφορούν αιτήματα που έχουν υποβληθεί νομίμως απ’ ευθείας σ’ αυτές, είτε αφορούν αιτήματα που έχουν υποβληθεί νομίμως στην επιτροπή του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες .Ο.Υ., λόγω λήξης της θητείας της υπόψη επιτροπής την 31.12.2013.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Θεοχάρης Θεοχάρης