Πίνακας Σοβαρών Παθήσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2019

Πίνακας Σοβαρών Παθήσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2019

Τροποποίηση Πίνακα Σοβαρών Παθήσεων και δυνατότητα επανυποβολής αίτησης υποψηφίωνΤροποποίηση του Πίνακα Σοβαρών Παθήσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α).

Αριθμ. Φ. 153/146145/Α5 – ΦΕΚ Τεύχος B 3557/23.09.2019
Τροποποίηση της αριθμ. Φ 151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β ́/2014) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται η παράγραφος 6 και 7, ως εξής:

«6. Υποψήφιοι που εμπίπτουν στις νέες παθήσεις (από κωδικό 65-80) του παρόντος άρθρου και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, δικαιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για διάρκεια τριών (3) ημερών να  υποβάλλουν αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του εν λόγω άρθρου, σε μία από τις παρακάτω Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων:

α. Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

β. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, οι ανωτέρω Επιτροπές θα εκδώσουν Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, σύμφωνα με τις ανωτέρω νέες παθήσεις, σε διάστημα τριών (3) ημερών».

Β. Ο πίνακας του παραρτήματος της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται, ως εξής: