Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ν-ΤΨΙ
Αθήνα 29 Μαΐου 2014
Αριθ.Πρωτ.: 21901

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών
ΣΧ.: H αρ. 18239/05.05.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Όπως ήδη γνωρίζετε, το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να εξασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας στους χώρους παιδικών χαρών, έχει εκδώσει την αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β 931) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 48165/2009 και 15693/2013 όμοιες. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των δήμων, η διαδικασία πιστοποίησης της καταλληλότητας τους και τα αρμόδια όργανα ελέγχου. Προβλέφθηκε επίσης μεταβατικό διάστημα προκειμένου οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί της χώρας, οι οποίοι και έχουν την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών, να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές της χωρικής τους αρμοδιότητας στις τιθέμενες προδιαγραφές.

Με την αρ. 18239/05.05.2014 (ΦΕΚ Β 1289) νέα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την οποία έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, το μεταβατικό αυτό στάδιο προσαρμογής των παιδικών χαρών λήγει στις 30 Ιουνίου 2014. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι δήμοι οφείλουν να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις προκειμένου οι υφιστάμενες παιδικές χαρές να προσαρμοστούν στις τιθέμενες προδιαγραφές και να προμηθευτούν το ειδικό σύστημα πιστοποίησης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της αρ. 28492/2009 απόφασης.

Δεδομένου δε, ότι οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες αφού άπτονται της ασφάλειας των παιδιών χρηστών των παιδικών χαρών, το οικεία δημοτικά συμβούλια μπορούν να αποφασίζουν για την πραγματοποίηση δαπανών κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 65, παρ. 5 του ν. 3852/2010, καθώς προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον, σε συνδυασμό με την τροποποιητική απόφαση που θέτει καταληκτική ημερομηνία την 30.06.2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 18239 – ΦΕΚ Β 1289 – 21.05.2014

Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 της αρ. 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
3. Το Προεδρικό Διάταγμα 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
4. Την αρ. 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
5. Την αρ. 15693/18.04.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1096) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της αριθ. 28492/ 11-05-2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ και των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 της αρ. 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως αντικαταστάθηκε με την αρ. 15693/18.04.2014 (ΦΕΚ Β 1096) όμοια, ως εξής:

«Μέχρι τις 30.06.2014 οι δημοτικές αρχές οφείλουν να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές που λειτουργούν ήδη στην περιφέρειά τους, στις διατάξεις της παρούσας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ