Πλατφόρμα «Σύμβουλος Υγείας». Προσωποποιημένη πληροφόρηση των πολιτών

Αριθμ. Δ1β/ΓΠοικ. 9476 – ΦΕΚ τεύχος Β 2180/09.04.2024
Όροι και διαδικασία υλοποίησης της δράσης για τη δημόσια υγεία «Πρωτογενής Πρόληψη» του Εθνικού Προγράμματος πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» ως προς τα έργα «Σύμβουλος Υγείας» και «Healthflix».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός

1. Το αντικείμενο της παρούσας συνίσταται στην εξειδίκευση του ειδικότερου αντικειμένου, του τρόπου και της διαδικασίας υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Πρωτογενής Πρόληψη» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», το οποίο εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Ειδικότερα, με το παρόν παρατίθενται οι επιμέρους λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενο και θέση σε εφαρμογή των έργων «Σύμβουλος Υγείας» και «Healthflix».

2. Ο σκοπός υλοποίησης της δράσης συνίσταται στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για τη διανομή ενημερωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου σε θέματα υγείας και, συνακόλουθα, στη βελτίωση των δεικτών υγείας, μέσω της ενημέρωσης, της πρόληψης και του προσυμπτωματικού ελέγχου.

3. Η παρούσα δράση αποτελείται από τα κάτωθι υπο-έργα:
α) Το υποέργο 1 «Ο.Π.Σ. “Σύμβουλος Υγείας”», το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ως πύλη διεπαφής του πολίτη με τη δημόσια υγεία, μέσω ιδίως της προσωποποιημένης ενημέρωσής του για θέματα υγείας, με σκοπό την ενίσχυση της πρόληψης και του προσυμπτωματικού ελέγχου.
β) Το υποέργο 2 «Διαλειτουργικότητες Σύμβουλου Υγείας», το οποίο αφορά στη σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με τρίτα συστήματα, ώστε να μπορεί να συλλέγει και να αποστέλλει όλα τα απαραίτητα δεδομένα υγείας του πολίτη.
γ) Το υποέργο 3 «Helpdesk Σύμβουλου Υγείας», το οποίο αφορά στην εξυπηρέτηση επαγγελματιών υγείας για θέματα χρήσης και λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος.
δ) Το υποέργο 4 «Ομάδα Αρχικής Συγκρότησης και Ομάδα Content Management του Συμβούλου Υγείας», το οποίο αφορά στη δημιουργία και επικαιροποίηση του βασικού πληροφοριακού υλικού.
ε) Το υποέργο 5 «Πλατφόρμα Healthflix – Λειτουργικότητες», το οποίο αφορά στη γνωστοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, στην εκπαίδευση χρήσης τους και στην ενημέρωση για θέματα πρόληψης μέσω ζωντανού περιεχομένου και video on demand, με δυνατότητα παραπομπής στις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας, και διαλειτουργικότητας με κάποιες από αυτές.
στ) Το υποέργο 6 «CDN – Content Delivery Network», το οποίο αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η πλατφόρμα του «Healthflix».
ζ) Το υποέργο 7 «Ψηφιακές Παραγωγές Οπτικοακουστικού Υλικού Healthflix», το οποίο αφορά στη δημιουργία του video on demand περιεχομένου ανά στάδια και βάσει περιεχομένου.
η) Το υποέργο 8 «Συντήρηση και Διαχείριση Healthflix», το οποίο αφορά στην διασφάλιση της ορθής λειτουργικότητας της πλατφόρμας.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο «Υποέργου 1»

Στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου αναπτύσσεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Σύμβουλος Υγείας», ως πύλη διεπαφής του πολίτη με τη δημόσια υγεία μέσω ιδίως:
α) της γενικής ενημέρωσης και ενδυνάμωσης, ανά θεματολογία, για τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για τα χρόνια νοσήματα,
β) της ειδικής ενημέρωσης για την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο,
γ) της δημιουργίας προφίλ υγείας πολίτη,
δ) της δημιουργίας ημερολογίου για τον προγραμματισμό και την υπενθύμιση προληπτικών υπηρεσιών στην υγεία,
ε) της δυνατότητας επίλυσης αποριών δια κειμένου ερωτοαπαντήσεων, αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή κέντρου εξυπηρέτησης και
στ) της σύνταξης Ατομικής Έκθεσης Υγείας.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο «Υποέργου 2»

Με το παρόν Υποέργο υλοποιείται η διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος «Σύμβουλος Υγείας» με τρίτα συστήματα και εφαρμογές υγείας, ώστε να μπορεί να συλλέγει και να αποστέλλει όλα τα απαραίτητα δεδομένα υγείας του πολίτη.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο «Υποέργου 3»

Στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου δημιουργείται κέντρο εξυπηρέτησης, το οποίο αφορά στην εξυπηρέτηση κυρίως προσωπικών ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας για θέματα χρήσης και λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος «Σύμβουλος Υγείας», όπως ενδεικτικώς η δημιουργία ειδικά οριζόμενων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου από προσωπικούς ή θεράποντες ιατρούς και η σύνταξη και αξιοποίηση της Ατομικής Έκθεσης Υγείας.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο «Υποέργου 4»

Στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου δημιουργείται και επικαιροποιείται ανά διετία το βασικό πληροφοριακό υλικό του πληροφοριακού συστήματος «Σύμβουλος Υγείας», όπως είναι το γενικό πληροφοριακό υλικό και οι τρόποι πρόληψης ανά θεματολογία.

Άρθρο 6
Περιεχόμενο «Υποέργου 5»

1. Στο πλαίσιο του παρόντος Υποέργου αναπτύσσεται το «Healthflix», ως ψηφιακή πλατφόρμα προβολής ζωντανού περιεχομένου και video on demand με βασικό στόχο την ενίσχυση του γραμματισμού υγείας του πληθυσμού και με αντικείμενο:
α) τη γνωστοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας,
β) την εκπαίδευση τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας για τη χρήση τους,
γ) την ενημέρωση για θέματα πανδημίας, υγείας και πρόληψης,
δ) την ενημέρωση για τα Προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, την επεξήγηση της ωφέλειάς τους και του τρόπου λειτουργίας τους,
ε) την παραπομπή στις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας και
στ) τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας με κάποιες από τις ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας, ώστε να δημιουργείται προτεινόμενο προς θέαση περιεχόμενο.

2. Οι υποδομές της πλατφόρμας «Healthflix» περιλαμβάνουν ιδίως:
α) παροχή τηλεοπτικού και κινηματογραφικού περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου κατόπιν αιτήματος,
β) επεξεργασία, μεταφόρτωση, αποθήκευση, δημοσίευση και διαχείριση περιεχομένου σε πολλαπλές μορφές και με μεγάλο όγκο,
γ) σύνθετη αναζήτηση, φιλτράρισμα, διαμοιρασμό, σχολιασμό και βαθμολογία περιεχομένου από τους χρήστες και σύσταση περιεχομένου προς τους χρήστες,
δ) πολλαπλές γλώσσες και υποτιτλισμό,
ε) διαχείριση πολιτικών και περιορισμού ανά γεωγραφικό προσδιορισμό, διαχείριση χρηστών της πλατφόρμας, διαμόρφωση σελίδας, διαχείριση διαφημίσεων, αυτόματη δημιουργία ενημερωτικών δελτίων, αποστολή εξατομικευμένων ειδοποιήσεων, διαχείριση μηνυμάτων, δημιουργία ιστοτόπου άρθρων,
στ) ανάλυση της χρήσης της πλατφόρμας,
ζ) ασφάλεια και
η) εγγραφή χρηστών και διαμόρφωση προσωπικού προφίλ.

Άρθρο 7
Περιεχόμενο «Υποέργου 6»

Το παρόν Υποέργο αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η πλατφόρμα του «Healthflix» αναφορικά με:
α) τη μηνιαία κατανάλωση δικτύου,
β) την αποθήκευση, την ποιότητα και την μορφή των βίντεο,
γ) την αναπαραγωγή και την εγγραφή ζωντανών πηγών,
δ) την εναλλακτική λειτουργία σε περίπτωση προβλήματος και
ε) την ασφάλεια.

Άρθρο 8
Περιεχόμενο «Υποέργο 7»

Το παρόν Υποέργο αφορά στη δημιουργία του video on demand περιεχομένου του «Healthflix», για το οποίο θα παραχθούν σε στάδια βασικές παραγωγές, όπως:
α) εισαγωγικής και γενικής ενημέρωσης,
β) χρήσης των βασικών εφαρμογών και υπηρεσιών υγείας και
γ) ειδικού εκπαιδευτικού υλικού.

Άρθρο 9
Περιεχόμενο «Υποέργο 8»

Το παρόν Υποέργο αφορά στη διασφάλιση της ορθής λειτουργικότητας της πλατφόρμας του «Healthflix» μέσω:
α) της συντήρησης,
β) της διαχείρισης περιεχομένου,
γ) της ανάλυσης της χρήσης και
δ) της αντιμετώπισης λειτουργικών προβλημάτων.

Άρθρο 10
Αρμόδιες Αρχές – Εμπλεκόμενοι φορείς

1. Ως αρμόδιος φορέας υλοποίησης της δράσης, κατά την έννοια της περ. 40 του άρθρου 2, και φορέας λειτουργίας, κατά την έννοια της περ. 39 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 119126/ΕΞ2021/21 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

2. Ως Υπουργείο Ευθύνης, κατά την έννοια της περ. 38 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 119126/ΕΞ2021/21 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται το Υπουργείο Υγείας.

Άρθρο 11
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης

Η παρούσα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», το οποίο εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης ορίζεται η 30.06.2025.

Άρθρο 12
Παρακολούθηση και επίτευξη αποτελεσμάτων

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης και της ορθής εκτέλεσης της παρούσας δράσης, καθώς επίσης και για την παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων, συστήνεται από το Υπουργείο Ευθύνης και τον φορέα υλοποίησης τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ευθύνης και έναν (1) εκπρόσωπο από τον φορέα υλοποίησης.

Άρθρο 13
Δαπάνες και Χρηματοδότηση της Δράσης

1. Η παρούσα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», το οποίο εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.

2. Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 30977/ΕΞ/24.02.2023 απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του φορέα υλοποίησης, ως εκτελούντος την επεξεργασία, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της δράσης προς τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης